އީމާން ޝަފީޤް

208 ލިޔުން

އަންނަ އަހަރު ތެލުގެ ޑިމާންޑު ދުވާލަކު 4.15 މިލިއަން ފީފާއަށް އިތުރުވާނެ: އޯޕެކް

އިންޑިޔާއިން ސިރިންޖު ހުސްވެދާނެކަމުގެ ބިރު ބޮޑުވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ އުފެއްދުންތަކުން ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރާނެކަމުގެ އިންޒާރު ކެނެޑާއިން ދީފި

ވޯލްޑް ބޭންކުން ފިލިޕީންސްއަށް 600 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނުއެހީއެއް ދެނީ

އެމެޒޯން ކުންފުނި ރިކޯޑު ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ގޫގުލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަނެއްކާވެސް ބޯނަސްއެއް ދެނީ

ދުންފަތުގެ ބާވަތްތައް ވިއްކުން މުޅިން މަނާކުރުމަށް ނިއުޒިލޭންޑުން މަސައްކަތް ފަށައިފި

އެމެރިކާގައި ވަޒީފާ ނެތް މީހުންގެ ޢަދަދު ދަށަށްދާކަމަށް ދައްކައިފި

އޮމިކްރޯންގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާނެކަމަށް އައިއެމްއެފުން ލަފާކޮށްފި

ޑިޒްނީއަށް އައު ޗެއަރމަނަކު ހަމަޖައްސައިފި

ޔޫއޭއީން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ އަސްކަރީ އުޅަނދު ގަތުމަށް ފްރާންސާއެކު އެއްބަސްވުމެއް ހަދައިފި

ކޯވިޑަށްފަހު އޭޝިއާ ސަރަޙައްދުގެ ވައިގެ ދަތުރުތައް މަޑުޖެހިފައި

ރޭ އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި ޒުވާނާ މާލެ ގެންނަނީ

އައްޑޫ އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި ޒުވާނާ މާލެ ގެނެސްފި

އައްޑޫސިޓީގެ އެކި އަވަށްތަކުގައި ބާބަކިއު ޕޮއިންޓްތައް ހަދަނީ

އިންޓެގްރިޓީ ފެސްޓިވަލްގެ ޙަރަކާތްތައް އައްޑޫސިޓީގައި ފަށައިފި

އައްޑޫގައި ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރީ ފަލިޖެހުމުގެ ޙަރަކާތަކުން

ދެކުނުގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ފެންބޮޑުވެއްޖެ

ޕެންޝަން އޮފީހުން އިސްރަށްވެހިންނަަށް ޚާއްޞަ ހަރަކާތެއް

ވެމްކޯއިން އިތުރު 5 ވެހިކަލެއް އައްޑޫސިޓީއަށް ގެންގޮސްފި

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11