އިސްމާޢީލް އާޒިމް

1163 ލިޔުން

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ހަގު އަންހެން ޕްރޯ ސްކޭޓަރަކީ ކާކުކަން އެނގޭތަ؟

5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިނޭންޝިއަލް އިންކްލޫސިވް ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަކީ އަމާޒެއް- ގަވަރނަރ

ލެގޯ ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާފައިވާ އެންމެ ބޮޑުބޯޓު ވެރިޔަކީ 10 އަހަރުގެ ކުއްޖެއް

ޕާކިސްތާން އަނބުގެ ރަހަ ބަލާލުމުގެ ފުރުޞަތު ދިވެހިންނަށް

އިތުރު 30 ޕްރިންސިޕަލުން މާސްޓަރސް ފެންވަރަށް ތަމްރީނު ކުރަނީ

ކުރަފި ނަމޫނާއަކަށް ބަލައިގެން ނެކްސްޓް ޖެނެރޭޝަން ލައިފް ސޭވިންގ ރޮބޮޓެއް އުފައްދައިފި

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕެރަގްލޭޑްކުރަން ފަށަނީ

އެމްއެމްއައި އެކަޑަމިކް އެކްސްޕޯ- ލިމްކޮކްވިންގް ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސްތަކުން ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓުތަކެއް

"އައިއެމްޓީއެމް 2018" ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުގެ ވެބްސައިޓްތަކަށް ހިލޭ ވަދެވޭގޮތް އުރީދޫއިން ހަމަޖައްސަނީ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރު ކުރުމަށް ސްމާޓް ސިޓީތަކެއްގެ ބޭނުން ބޮޑު

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސަފީރު ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ އަޙްމަދު ސަރީރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ވިންޓަރ ޕާކް ޢާންމުންނަށް މިއަދު ހަވީރު ހުޅުވާލަނީ

އދ ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލްގެ 38 ވަނަ ސެޝަނުގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

"ޔޫތް ސިޓީ" ތަސައްވުރުގެ ބޮޑުބައި ފުރިހަމަވެއްޖެ - އެޗްޑީސީ

ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާގެ ގުޅުން ރަނގަޅުކޮށްދީ - ކެރަލާގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު

ނޯޓް ކޮސްމެޓިކްސް މޯލްޑިވްސްގެ ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރކަމަށް ކައިޒިން ހަމަޖައްސައިފި

"މޯލްޑިވްސް - ޖަޕާން ޑައިލޮގު"ގެ ފުރަތަމަ ބުރު ނިންމާލައިފި

ޢީދު ފާހަގަކުރަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީއިން ޚާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް

ފޮރިން މިނިސްޓަރ އާސިމް ޖަޕާނަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

1 2 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59