އިސްމާޢީލް އާޒިމް

1163 ލިޔުން

ރައީސް ޔާމީންގެ ޒަޢާމަތުގައި ޒުވާނުންގެ ކުށުގެރެކޯޑް ވަނީ ދަށްވެފައި - ޔޫތް މިނިސްޓަރ

ދެކުނުއޭޝިއާގެ އެންމެ ބާރަށްކުރިއަރާ އިޤްތިޞާދަށް، ރާއްޖެ ހެދޭނީ ރައީސް ޔާމީނަށް - މިނިސްޓަރ ސަޢީދު

އިސްލާމީ ވަހުދަތު ބީވެގެންދާފަދަ ގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ - ޕީޕީއެމް

ގްލޯބަލް ނިއުސް ފޯރަމް 2018 - މީޑިއާގެ ދައުރު ފުޅާކުރުމަށް އިތުރު ބާރެއް

އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ކުރިއެރުވުމުގައި އެންމެ ކާމިޔާބު ބޭފުޅަކީ ރައީސް ޔާމީން - އެމްސީއައިއެފް

ޙަލާލް ކޮންސެޕްޓް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި ޤާއިމު ކުރެވިދާނެ - އެމްސީއައިއެފް

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ހަލާލް މެނޭޖްމަންޓް ކޮންފަރެންސް ފަށައިފި

"ބައިނަލްއަޤުވާމީ ކޮންފަރެންސްތަކެއް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަކީ ސަރުކާރުގެ ކާމިޔާބީ ދައްކުވައިދޭކަމެއް"

އިސްރާއީލާ ދެކޮޅަށް ދިވެހި ދިދަ ވިހުރާލި ފަލަސްތީނު ޒުވާނާ ޝަހީދުކޮށްލައިފި

ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ދިގު މާޒީގައި އެންމެ ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކެއް ޙާސިލުކޮށްފައިވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ޒަޢާމަތުގައި - ޕޮލިޓެކްނިކް

ރައީސް ޔާމީނަކީ ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ހުނަރާއި ޤާބިލިއްޔަތުކަން ދެނެވަޑައިގަންނަވާ އިޤްތިޞާދީ މާހިރެއް - އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ

ލައިބްރަރީ އެސޯސިއޭޝަނުން ކުޑަ ކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ދިވެހި "ބިގް ބުކް"އެއް ތަޢާރަފުކޮށްފި

ރާޅާ އަޅަން ބޭނުން ވަގުތަކު ތުނބުރުދޫއަށް ދާންވީ

ތާނަ، ކަރުދާހު ލިއުން ސޮފްޓް ޓެކްސްޓް ފައިލަކަށް ބަދަލުކޮއްދޭ އެޕްލިކޭޝަނެއް

ރައީސްގެ ޚާއްޞަ މަންދޫބެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ފޮރިން މިނިސްޓަރ ތުރުކީވިލާތަށް ވަޑައިގެންފި

4،000 މީހުން ޒިޔާރަތްކުރި ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ 2018 ނިންމާލައިފި

ވެކޭޝަން އެކްސްޕޯ މިރޭ ނިމޭނެ

ފަތުވާ ކޮންފަރެންސްގެ ތައްޔާރީތައް ވަނީ ނިމިފައި - އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

ރާއްޖޭގައި އިސްލާމީ ވެރިކަމެއްގެ ހަޤީޤީ ސިފަ ފުރިހަމަވެގެންދިޔައީ މި ވެރިކަމުގައި- އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ

ހޮޓެލް ޖެންއިން ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލައިފި

1 2 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59