ފާތިމަތު ސާރާ

816 ލިޔުން

ރެފިއުޖީންނަށް 10 ބިލިޔަނާއި 11 ބިލިޔަން ޑޮލަރާ ދެމެދުގެ އެހީއެއް

ޒިކާ ވައިރަހާއި ދެކޮޅަށް ކިއުބާގައި ކެންޕޭނެއް ފަށައިފި

އެހީތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ސޫރިޔާގެ ރެފިއުޖީން ޝުކުރު އަދާކޮށްފި

އައި.އެސް ހަނގުރާމަވެރިންގެ އަދަދު %20 ދަށަށް

ސޫރިޔާގެ 70 ހާސް ރެފިއުޖީން ތުރުކީއަށް ދަތުރު ފަށައިފި

ޚާރިޖީ ވަޒީރު ދުންޔާ ޕާކިސްތާންގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

ރައީސް ނަޝީދުގެ ދަތުރުފުޅުގެ މަޤްޞަދު އޮޅިއްޖެ - ޚާރިޖީ ވަޒީރު

އިންޑިއާ އާއި ބަހްރެއިނާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއް !

ރެފިއުޖީންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލަންޖެހޭ

ސިއެރަ ލިއޯނުން އަނެއްކާވެސް އެބޯލާ ފެންނަން ފަށައިފި

ޒިކާ ވައިރަސްއަށް ސަމާލުވުމަށް ޔޫ.އެސް ސީޑީސީން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ރަޝީޔާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ސޫރިޔާގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ އޮޕަރޭޝަން

ފަލަސްތީނުގެ ޙާލަތާއިމެދު ރާއްޖެއިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

ޕާކިސްތާނުގެ ޔުނިވަރސިޓީއަކަށް ދިން ހަމަލާގެ ތަހްޤީޤު

ޔަހޫދީން ޕަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިކުރާ ފިއްތުންތައް

ސީއާރުސީ ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ކުރަމުން

1 2 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 »