ފަތުޙުﷲ ޔާމީން ސަޢީދު

136 ލިޔުން

ތިނަދޫ ފަޅުތެރެއަށް އަޑިއަށް ގޮސްފައި އޮތް "ތެނަދޫ ބޯޓު" ނަގައިފި

އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ތިނަދޫގައި ފަށަނީ

ވިއްސާރައިގައި ގެއްލުންވި ތިނަދޫގެ ގެތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ދީފި

ތިނަދޫގައި އައުޑް ޑޯ ޖިމެއް ހަދަން ކައުންސިލުން ބިން ދޫކޮށްފި

ހުޅުމާލެ އިން ފްލެޓަށް އެދުނު މީހުން ތިނަދޫ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭތީ ތިނަދޫން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުން ޢާޢްމު ކުރުން ފަސްކޮށްފި

އައިޑީ ކާޑުގެ ހެދުމުގެ ޚިދުމަތް ހަރުދަނާކުރުމަށް ތިނަދޫ ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކޮށްފި

ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރި މީހާ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް

ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރި މީހަކު ގދ. ތިނަދޫއިން ހައްޔަރުކޮށްފި

ތިނަދޫ ފްލެޓްތައް ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓު ދެ ދުވަސްތެރޭ އާންމުކުރަނީ

ލ. ގަމު ތުނޑީ އަވަށުގެ ކަރަންޓު މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް އައު ކޭބަލެއް އަޅަނީ

ތިނަދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސް ކަމަށް އަލީ އަމްޖަދު ހޮވިވަޑައިގެންފި

ސަރުކާރުގެ ސްކީމްގެ ދަށުން ތިނަދޫގައި ގެ އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތު އިތުރުކޮށްފި

މޫދަށް އަޅާ ކުނިން ތިމާވެއްޓަށް ވާ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް ތިނަދޫ ކުނިކޮށީގައި ކޮށްޓެއް ބަހައްޓައިފި

ތިނަދޫ ޓީ ޖެޓީ އެޅުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެރަށު މަސްވެރިންނާ މަޝްވަރާކޮށްފި

އެމްއައިބީގެ ތިނަދޫ ބްރާންޗުން މިހާތަނަށް 20 ހާސް ހިއްސާ ވިއްކައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ގަރުނެއްހާ ދުވަސްތެރޭ ރާއްޖޭގެ ޒުވާން އާބާދީ ވަރަށް މަދުވާނެ - ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޢަލީ ނަޒީރު

ޒުވާން ލީޑަރުން އުފެއްދުމާ ގުޅޭ ޚާއްޞަ ފޯރަމެއް ތިނަދޫގައި ބާއްވަނީ

ގއ. ވިލިނގިލީގައި ޝީޝާގެ ޝޯވރޫމެއް ހުޅުވަނީ

ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް އިންޑިއާއިން އައު ފުރުސަތުތަކެއް ހުޅުވާލައިފި

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ތިނަދޫ ކައުންސިލުން 13.6 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެއްޓެއް ފާސްކޮށްފި

« 1 2 3 4 5 6 7