ފޮޓޯ

ބ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސްޓަރސް ލިޓްލް މެއިޑުންނާއި ގާރލްގައިޑުން ހުވާކުރުން

ބ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސްޓަރސް ލިޓިލްމެއިޑުންނާއި ގާލްގައިޑުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެތެރެއިން / ފޮޓޯ : ޕީއެސްއެމް ބ މީޑިއާ ސެންޓަރ
ބ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސްޓަރސް ލިޓިލްމެއިޑުންނާއި ގާލްގައިޑުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެތެރެއިން / ފޮޓޯ : ޕީއެސްއެމް ބ މީޑިއާ ސެންޓަރ
ބ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސްޓަރސް ލިޓިލްމެއިޑުންނާއި ގާލްގައިޑުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެތެރެއިން / ފޮޓޯ : ޕީއެސްއެމް ބ މީޑިއާ ސެންޓަރ
ބ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސްޓަރސް ލިޓިލްމެއިޑުންނާއި ގާލްގައިޑުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެތެރެއިން / ފޮޓޯ : ޕީއެސްއެމް ބ މީޑިއާ ސެންޓަރ
ބ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސްޓަރސް ލިޓިލްމެއިޑުންނާއި ގާލްގައިޑުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެތެރެއިން / ފޮޓޯ : ޕީއެސްއެމް ބ މީޑިއާ ސެންޓަރ
ބ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސްޓަރސް ލިޓިލްމެއިޑުންނާއި ގާލްގައިޑުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެތެރެއިން / ފޮޓޯ : ޕީއެސްއެމް ބ މީޑިއާ ސެންޓަރ
ބ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސްޓަރސް ލިޓިލްމެއިޑުންނާއި ގާލްގައިޑުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެތެރެއިން / ފޮޓޯ : ޕީއެސްއެމް ބ މީޑިއާ ސެންޓަރ
ބ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސްޓަރސް ލިޓިލްމެއިޑުންނާއި ގާލްގައިޑުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެތެރެއިން / ފޮޓޯ : ޕީއެސްއެމް ބ މީޑިއާ ސެންޓަރ
ބ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސްޓަރސް ލިޓިލްމެއިޑުންނާއި ގާލްގައިޑުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެތެރެއިން / ފޮޓޯ : ޕީއެސްއެމް ބ މީޑިއާ ސެންޓަރ