ޙުސައިން ނާސިފް

668 ލިޔުން

ޖަލުތައް އޮޑިޓް ކުރުމަށް އެކުލަވާލި ކޮމިޝަނުން ނެރެފައިވަނީ ދޮގު ރިޕޯޓެއް - އެޗްއާރްސީއެމް

ކޮމިޝަންތަކަށް ބާރުދިނުމަށް ރިޟުވާނާއި ޔާމީންގެ ޢާއިލާއިން ގޮވާލައިފި

ގައިދީއަކަށް މަހަކު ފަނަރަހާސް ރުފިޔާ ދައުލަތުން ޚަރަދު ކުރޭ - ރިޕޯޓް

ޖަލުތަކުގެ ލައިބްރަރީއަށް ދެހާހަށްވުރެ ގިނަ ފޮތް ހަދިޔާކޮށްފައިވޭ- ހޯމް މިނިސްޓްރީ

އަދީބު ފިސްތޯލަ ގެންގުޅުނު މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފް އަޑުއެހުން ފަސްކޮށްފި

ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވާލު ކައިބޮއެ ހެދި 28 މައްސަލަ ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައި - ފުލުހުން

މުލިއާގެ ކައިރީ ގޮވާއެއްޗެއް ބޭއްވި އެކަކުގެ ހުކުމް ދަމަހައްޓައިފި

މޯދީގެ ކާމިޔާބީއަށް ރައީސް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި

ހުޅުމާލޭ ގޮނޑުދޮށް ސަރަހައްދު ވިޔަފާރިއަށް ދޫކޮށްފައި ވަނީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް - އޭސީސީ

ޖަލު ބަންދުގައި ހުންނަން ޖެހުމަކީ އުނގެނުމަށް އޮތް ހުރަހެއް ނޫން - ހޯމް މިނިސްޓަރ

ޖަލުތަކުގެ ލައިބްރުރަރީއަށް ފޮތް ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން ނިންމައިފި

ސިސިލްފަރުން އެދުނުފަދަ ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދެވޭކަށް ނެތް - ސިވިލް ކޯޓު

މައްސަލަތަކުގެ ތަހުޤީގު އަވަސްކޮށްދެއްވުމަށް ޝިދާތާ އެދިވަޑައިގެންފި

ޙައްޖު ކޯޓާގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ފަށައިފި

ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ 10 ދުވަހު މާލޭ ސިޓީގައި 54 އެކްސިޑެންޓު، 20 މީހަކަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާ

ރުއްގަހުގެ ގަވާއިދު އިސްލާހު ކުރަން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލަކަށް

ހާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހާއަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށަހަޅައިފި

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ނައިބަކަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި

ފަޒީލްގެ ބަންދަށް އަނެއްކާވެސް 15 ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްސަލައެއް ސުޕްރީމްކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 33 34