ޙުސައިން ނާސިފް

609 ލިޔުން

ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައިކޮށްފި

ފޭރުމުގެ ބޮޑު ދެ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ފައިސާ އަދިވެސް ނުފެނޭ - ފުލުހުން

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ފޭރުމުގެ 121 މައްސަލަ ވަނީ ހުށަހަޅާފައި - ޕޮލިސް

އާސަންދަ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ކޮރަޕްޝަން ވަދެފައިވާތީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ދަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަމުން- ރައީސް

އިނގިރޭސިވިލާތާއި އެމެރިކާއަށް ސަފީރުން އައްޔަންކުރައްވައިފި

ސީއެސްސީގެ މެމްބަރުން ހާޒިރުކުރަން ތާވަލްކުރި ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުން ކެންސަލްވެއްޖެ

އިންތިޚާބެއްގެ އިންސާފުވެރިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބިނާވަނީ ނަތީޖާއަކުން ނޫން - ޝަރީފް

ސްޕެޝަަލް އެންވޯއީގެ މަގާމުން ޖާބިރު ވަކިކުރާކަށް ރައީސް ނުނިންމަވާ - ތަރުޖަމާނު

ފަނޑިޔާރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަށްވުރެ ކޯޓްތަކުގެ ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުން މުހިންމު - ހުސްނުއްސުއޫދު

ފަނޑިޔާރުންގެ މުސާރައަށް ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ބާރު އައު މަޖިލީހަށް

އ.ދގެ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޖަޕާނުން ހަދިޔާކުރި އުޅަނޑުތައް ބޭނުން ކުރާނީ ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި - ސީޕީ

ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ފުލުހުންނަށް ގިނަ ވެހިކަލްތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފި

ފްރާންސްގެ އައު ސަފީރުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި

ދިވެހި ބަހަކީ ދިވެހިންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ އަސާސް - ރައީސް

މާދަމާގެ ޖަލްސާއަށް 12 ބިލެއްގެ މަސައްކަތް ތާވަލުކޮށްފި

ޔުގެންޑާގެ އައު ސަފީރުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސަށް އަރުވައިފި

ފަލަސްތީނުގެ އައު ސަފީރުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސަށް އަރުވައިފި

މަޖިލީހުގެ 50 އަށްވުރެ ގިނަ ގޮނޑި ލިބުމުން 24 ގަޑިއިރު ފަތަން ވީ ވަޢުދު ފުރިހަމަކޮށްފި

ފިއްލަދޫ ކައުންސިލް ބައި-އިލެކްޝަންގެ ވޯޓްލުން ފަށައިފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 30 31