ސިޔާސީ

ޙައްޖު ކޯޓާގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ފަށައިފި

މި އަހަރު މީހުން ހައްޖަށް ގެންދިޔުމަށް އަމިއްލަ ޖަމާއަތްތަކަށް ކޯޓާ ކަނޑައެޅި ގޮތް ބާތިލުކުރުމަށް ސިސިލްފަރުން ދައުވާ ކުރާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ސިވިލްކޯޓުގައި ފަށައިފިއެވެ.

ސިސިލްފަރުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ފަށާފައި މިވަނީ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ސުލްހަވެރި ހައްލެއް ހޯދަން ކުރި މަސައްކަތުން ހައްލެއް ނުލިބުމުންނެވެ. އެގޮތުން މިއަދު ބޭއްވި މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން މިއަދު ބޭއްވި އިބްތިދާއީ ފުރަތަމަ އަޑު އެހުމުގައި ވަނީ ދެ ފަރާތުގެ ލިޔެ ކިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައެވެ.

ސިސިލްފަރުން ދައުވާ ކުރާ މައްސަލާގައި ބުނެފައިވަނީ ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް ހުއްދަ ދިފައިވަނީ ކުންފުނިތަކަށް މައުލޫމާތު ދިން ގޮތާއި ހިލާފަށް ކަމަށެވެ. ސިސިލްފަރުން ހުށައެޅި މައްސަލާގައި އެދިފައިވަނި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީންގެ ނިންމުން ބާތިލުކޮށް ދިނުމަށެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ ކޯޓުން ނިމެންދެން، ޙައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ކަންކަން މަޑުޖައްސާލުމުގެ އަމުރަކަށް ވެސް ވަނީ އެދިފައެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް މާކްސް ދިނުމުގައި އެއްވެސް އޮޅުވާލުމެން ނޯންނާނެކަމަށެވެ. ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދާ ގްރޫޕްތައް ހޮވުމުގައި މައްސަލައެއް އުޅެގެން މިހާތަނަށް އެއްވެސް ކުންފުންޏަކުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ޝަކުވާ ހުށައަޅާފައި ނުވާކަމަށް އެމިނިސްޓްރީން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެމިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ޝާފިޢު ޢަލީ ވިދާޅުވީ ރަސްމީކޮށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށައަޅާއިފިނަމަ މާކްސް ދިން ގޮތުގެ ތަފްސީލް އެ ގްރޫޕަކާއި ޙިއްސާކުރުމަށް ތައްޔާރަށް އޮތްކަމަށެވެ.

ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް ހުއްދައަށް އެދި ހުށައެޅި 18 ކުންފުނިތަކުން މި އަހަހަރު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ދީފައިވަނީ 6 ކުންފުންޏަކަށެވެ. އެ 6 ކުންފުންޏަކީ މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރެޝަން ލިމިޓެޑާއި ތަޒްކިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ޒައީމާ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި މިނާ ޙައްޖު އެންޑް އުމްރާ ޕްރއިވެޓް ލިމިޓެޑާއި އެކްރޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި އަލް ހަރަމައިން ޙައްޖު އެންޑް އުމްރާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއެވެ.

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގައި މާކްސް ދީފައިވަނީ އަގަށް 35 އިންސައްތައެވެ. ޚިދުމަތަށް 60 އިންސައްތަ އަދި ތަޖުރިބާއަށް 5 އިންސައްތައިގެ މަގުން މާކްސް ދީގެންނެވެ.