އިސްމާޢީލް އާޒިމް

1033 ލިޔުން

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރު ކުރުމަށް ސްމާޓް ސިޓީތަކެއްގެ ބޭނުން ބޮޑު

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސަފީރު ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ އަޙްމަދު ސަރީރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ވިންޓަރ ޕާކް ޢާންމުންނަށް މިއަދު ހަވީރު ހުޅުވާލަނީ

އދ ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލްގެ 38 ވަނަ ސެޝަނުގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

"ޔޫތް ސިޓީ" ތަސައްވުރުގެ ބޮޑުބައި ފުރިހަމަވެއްޖެ - އެޗްޑީސީ

ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާގެ ގުޅުން ރަނގަޅުކޮށްދީ - ކެރަލާގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު

ނޯޓް ކޮސްމެޓިކްސް މޯލްޑިވްސްގެ ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރކަމަށް ކައިޒިން ހަމަޖައްސައިފި

"މޯލްޑިވްސް - ޖަޕާން ޑައިލޮގު"ގެ ފުރަތަމަ ބުރު ނިންމާލައިފި

ޢީދު ފާހަގަކުރަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީއިން ޚާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް

ފޮރިން މިނިސްޓަރ އާސިމް ޖަޕާނަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ސިއްރުހެކި ދިނުމާއި ސިއްރުހެކި ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރަނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް - ފުލުހުން

ޓީވީއެމްގެ ޕްރޮގްރާމް "ބޭރި" ސީޒަން 1 ކާމިޔާބުކުރީ ނައުޝާދު ނަސީރު

އައިއައިޓީއެމް 2018ގެ ބެންގަލޫރ އެޑިޝަންގައި ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މިއުޒިކަލީ - ޒުވާނުންގެ ހުނަރުވެރިކަން ދައްކުވައިދޭ އެޕެއް

ލަކްސް ސައުތް އަރި އެޓޯލް ރިސޯޓުން ކަނޑުއަޑީގެ ފެސްޓިވަލެއް ބާއްވަނީ

ހުޅުލެ - ހުޅުމާލެ ލިންކް ރޯޑް އަންނަ އޮގަސްޓުމަހު ނިންމާލެވޭނެ - އެޗްޑީސީ

އޮންލައިންކޮށް ޑައުންލޯޑްކުރާ ބޭންކް ސްޓޭޓްމެންޓްވެސް "ހިޔާ" ފޯމުތަކާއެކު ބަލައިގަންނާނެ - ހައުސިން މިނިސްޓްރީ

ހުޅުމާލޭގެ މުސްތަޤުބަލަށް އިންވެސްޓަރުންގެ ޔަޤީންކަން މުހިންމު - އެޗްޑީސީ

މާލޭގެ ޕާކްކުރުމުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުގައި ޢާންމުންގެ ރޯލު މުހިންމު - ޑރ.މުއިޒް

15 ވަނަ އިންފޯފިޝް ވޯލްޑް ޓޫނާ ޓްރޭޑް ކޮންފްރެންސް ގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

1 2 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52