އިސްމާޢީލް އާޒިމް

1033 ލިޔުން

ރައީސް ޔާމީނަކީ ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ހުނަރާއި ޤާބިލިއްޔަތުކަން ދެނެވަޑައިގަންނަވާ އިޤްތިޞާދީ މާހިރެއް - އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ

ލައިބްރަރީ އެސޯސިއޭޝަނުން ކުޑަ ކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ދިވެހި "ބިގް ބުކް"އެއް ތަޢާރަފުކޮށްފި

ރާޅާ އަޅަން ބޭނުން ވަގުތަކު ތުނބުރުދޫއަށް ދާންވީ

ތާނަ، ކަރުދާހު ލިއުން ސޮފްޓް ޓެކްސްޓް ފައިލަކަށް ބަދަލުކޮއްދޭ އެޕްލިކޭޝަނެއް

ރައީސްގެ ޚާއްޞަ މަންދޫބެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ފޮރިން މިނިސްޓަރ ތުރުކީވިލާތަށް ވަޑައިގެންފި

4،000 މީހުން ޒިޔާރަތްކުރި ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ 2018 ނިންމާލައިފި

ވެކޭޝަން އެކްސްޕޯ މިރޭ ނިމޭނެ

ފަތުވާ ކޮންފަރެންސްގެ ތައްޔާރީތައް ވަނީ ނިމިފައި - އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

ރާއްޖޭގައި އިސްލާމީ ވެރިކަމެއްގެ ހަޤީޤީ ސިފަ ފުރިހަމަވެގެންދިޔައީ މި ވެރިކަމުގައި- އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ

ހޮޓެލް ޖެންއިން ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލައިފި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ހަގު އަންހެން ޕްރޯ ސްކޭޓަރަކީ ކާކުކަން އެނގޭތަ؟

5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިނޭންޝިއަލް އިންކްލޫސިވް ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަކީ އަމާޒެއް- ގަވަރނަރ

ލެގޯ ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާފައިވާ އެންމެ ބޮޑުބޯޓު ވެރިޔަކީ 10 އަހަރުގެ ކުއްޖެއް

ޕާކިސްތާން އަނބުގެ ރަހަ ބަލާލުމުގެ ފުރުޞަތު ދިވެހިންނަށް

އިތުރު 30 ޕްރިންސިޕަލުން މާސްޓަރސް ފެންވަރަށް ތަމްރީނު ކުރަނީ

ކުރަފި ނަމޫނާއަކަށް ބަލައިގެން ނެކްސްޓް ޖެނެރޭޝަން ލައިފް ސޭވިންގ ރޮބޮޓެއް އުފައްދައިފި

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕެރަގްލޭޑްކުރަން ފަށަނީ

އެމްއެމްއައި އެކަޑަމިކް އެކްސްޕޯ- ލިމްކޮކްވިންގް ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސްތަކުން ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓުތަކެއް

"އައިއެމްޓީއެމް 2018" ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުގެ ވެބްސައިޓްތަކަށް ހިލޭ ވަދެވޭގޮތް އުރީދޫއިން ހަމަޖައްސަނީ

1 2 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52