އާދަމް ނަޒީރު

823 ލިޔުން

އިންތިޚާބުން ބަލިވި ސަބަބު ނިހާނުގެ ދުލުން!

މަރުތަކުގެ ކޮމިޝަނަށް ޝުމްބާ ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފި

ސީލައިފް ކުންފުނީގެ ވެރިޔާ ހޯދަން އިންޓަރޕޯލްގައި އެދިއްޖެ

ނާއިބު ރައީސުންނަށް އިނާޔަތް ދިނުމަށް މެންބަރުން ފާސްކުރުމުން ރައްޔިތުން ރަތަށް!

އަފްރާޝީމާއި ރިލްވާންގެ މައްސަލާގައި މަރުތަކުގެ ކޮމިޝަނަށް ޝުމްބާ ހާޒިރުކުރަނީ

މަޖިލިހުގެ ރައީސް ކަނޑައަޅަން އެމްޑީޕީން ވޯޓު ނަގާނެ ގޮތަކާއި މެދު ޚިޔާލުތަފާތުވުން

ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީ ލީޑަރުކަމަށް ޝިޔާމް ގެންނަން ނިހާން ތާޢީދު ކުރައްވައިފި

ޖަލަށް ދާންޖެހުނީ ކުށެއް ކޮށްގެނެއް ނޫން، ޤައުމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުން - ރައީސް މަޢުމޫން

ހުރިހާ އަތޮޅަކަށްވެސް ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާ ކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް - ރައީސް

ފަޅުތަކާއި ފަޅުރަށްތައް ބެލެހެއްޓުން ކައުންސިލްތަކާއި ޙަވާލުކުރަން ހުށަހަޅައިފި

އެޗްއާރްސީއެމް މެންބަރުންގެ މާލީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތް ހަދަނީ

ޙައްޤުތައް ހޯދައި ދިނުމަށް އިންތިޤާލީ އަދާލަތު ކޮމިޝަނެއް އުފައްދަނީ

ސަޕޯޓަރުން އެދޭނަމަ ޕާޓީއާ ދުރަށްޖެހިލާނަން - ޔާމީން

ފިއްލަދޫ ބައި އިލެކްޝަންގެ ދެ ގޮނޑިވެސް އެމްޑީޕީން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ނިއުޕޯޓު މައްސަލަ، ފަހަތުގައި ކޮންކަމެއް!؟

ފޮނަދޫ ދާއިރާއާ ބާރަށު ދާއިރާގެ ބާތިލް ވޯޓުތައްވެސް ގުނަން ނިންމައިފި

އަލުން ގުނުމުން އާދަމް ޝަރީފަށް 9 ވޯޓު އިތުރުވެއްޖެ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ލިބުނު ވޯޓުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ވޯޓުވެސް ޕީޕީއެމްއަށް ނުލިބުނު

މާމިގިލި ދާއިރާގެ ބާތިލް ވޯޓުތައް އަލުން ގުނަނީ

ކ.އަތޮޅުގެ އެއްވެސް ގޮނޑިއެއް އެމްޑީޕީއަށް ނުލިބޭތާ 15 އަހަރު!

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 41 42