އާދަމް ނަޒީރު

848 ލިޔުން

ނަސަންދުރާގެ ޚިޔާނާތް 86 މިލިއަނަށް، އެކަމަކު ދަޢުވާއެއް ނުކުރޭ

ދީބާޖާގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު މައްސަލައިގެ ދެވަނަ އަޑުއެހުން މާދަމާ

ބްރިޖުން ދަތުރުކުރާ ކާރުތައް ހުއްޓުވައި ސީޓްބެލްޓު އަޅާފައިވޭތޯ ބަލަނީ

ރައީސް ބޭނުންފުޅުވާ މެންބަރެއް ހޮވަން މަސައްކަތް ކުރާނަން: ރިޔާޒު

ދީބާޖާ މައްސަލާގައި ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން ދަނީ އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް - ސިވިލް ކޯޓު

ޕީޕީއެމް ފިޔަވައި އެހެން ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ފިނޭންސަށް ފޮނުވައިފި

އަތޮޅު ފިހާރަތަކުގެ ފައިސާ ކައުންސިލްތަކަށް ދޭން ފަށައިފި

ދަޢުލަތުން ދޭންޖެހޭ ފައިސާއަކީ ކޮންމެހެން ދޭންޖެހޭ އެއްޗެއްތޯ ބަލަންޖެހޭ - ނަޝީދު

ސީއެންއެމްއާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅައި ދިނުމަށް ޑީޖޭއޭއިން ހުށަހަޅައިފި

ކަނޑޫދޫ މިރުހުގެ އަގުން ފެށި ބަހުސް ގެތަކުގެ ކުއްޔާއި ހަމައަށް

ޓެރަރިޒަމާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނީ ވަކި ބައެއް ނޫން، މުޅި ދަޢުލަތް - މާރިޔާ

ޕީޖީގެ ސްޓޭންޑު ބަދަލުކުރާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހިދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި

ފިނިފެންމާ ލޯންޗު މައްސަލަ: އެކަކު ޙުކުމް ބާތިލްކުރިއިރު ދެވަނަ މީހާގެ ޙުކުމަށް ތާޢީދުކޮށްފި

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަތައް ދިނުމަށްފަހު ޕީޕީއެމްގެ ފައިސާ ދޫކުރަނީ

މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަނީ

މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ދަޢުވާ ކުރަން ޕީޖީއަށް ފޮނުވަނީ

މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން މާދަމާ

ސުންގަޑި ހަމަވިއިރު 39 ކެންޑިޑޭޓަކު މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅާ

ސުންގަޑީގެ ކުރިން އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅައިފި

ސިޔާސީ މަޝްރަހުގައި ގޮތް ނިންމާ ޕާޓީއަކަށް ޕީއެންސީ ވެގެންދާނެ - ޢަބްދުއްރަޙީމް

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 42 43