މުހައްމަދު ސޯދިގް

144 ލިޔުން

ޓީމްގެ އިތުބާރު ބޮޑުވެއްޖެ - ނިޒާމް

ހިތްހަމަޖެހުމާއެކު ޓީސީ ފުރަތަމަ ބުރު ނިންމާލައިފި

ސޮބާއާއި ސެކްލޮސްކީ މުޙިއްމު މެޗަކަށް

އާއިލީ ކަމެއްގައި ދާދު މިވަގުތު ޓީމާ ދުރުގައި

އުރަމަތީގެ ކެންސަރަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް

ބަލިވީމަ ޒިންމާ ނަގަން، އުއްމީދު ކަނޑައެއް ނުލަން - ކޯޗު

އޮމާންދެކެ ޖެހިލުމެއް ނުވޭ، އިތުބާރު އެބައޮތް - ސްޓެވާޓް

ޤަޠަރުގެ ހޫނުމިން، އޮމާން މެޗަށް ދާއިރު ރާއްޖެއަށް އެހީއެއް

އަޝްފާޤްގެ 2 ލަނޑާއެކު ނިއު ތާވަލްގެ ދެވަނައަށް

އުނގޫފާރާއި، އިނގުރައިދޫ ފުޓްސެލް ދަނޑު ހުޅުވައިފި

ޒުވާން ޓީމްތަކަށް ބޭނުންވަނީ ދާއިމީ ތަމްރީންތަކެއް - ސާންތި

ކުޑަހުވަދޫ ކުޅުންތެރިން އާކަންކަން ދަސްކޮށް ތަޖުރިބާ ހޯދަނީ

ފޯސީޒަންސް މޯލްޑިވްސް ސާރފިންގ ޗެމްޕިއަންސް ޓްރޮފީ ފަށައިފި

ޕްރެޝަރަށް ދިޔައީ ފުރުޞަތުތަކެއް ބޭނުން ނުކުރެވުމުން - ޞޮބާ

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ފެށުން މާޒިޔާއިން ރަނގަޅުކޮށްފި

3 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް ނަގަން ލިބުނު ފުރުސަތު މާޒިޔާއަށް ގެއްލިއްޖެ

ނިއު ވިކްޓްރީގެ އެެއްވެސް މެޗަކީ ސަމާސާއެއްނޫން - ސުޒޭން

ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ސާއިދު އޭޝިޔާގެ 4 ވަނައަށް

ނިއުރޭޑިއެންޓަށް ލުބުނާންގެ ޑިފެންޑަރެއް

ބައިބަލާ 1438ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކްލަބް ޓީނޭޖް ހޯދައިފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8