ފާތުމަތު ހުސައިން

100 ލިޔުން

ފާސްޓްފުޑްގެ ޕެކެޖިންގ ކަރުދާހުގައި ކެމިކަލްގެ އަސަރުހުރޭ- ދިރާސާ

ޓެކްނޮލޮޖީގެ މިޒަމާނުގައި ގަލަމާއި، ނޯޓު ފޮތުގެ ދައުރު ބޮޑު!

ޕާސްވޯޑު ބޭނުން ކުރުމުގައި ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަންކަން

ކުޅުދުއްފުށީ މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށްޓަވައިފި

މިއަދަކީ ސުލްޙައަށް މަސައްކަތްކުރާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދުވަސް

13 ވަނަ "ޗައިނާ އާސިއާން އެކްސްޕޯ" ފަށައިފި

އިރާޤުގަގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި 4 މީހުން މަރުވެއްޖެ

އުތުރާއި މެދުރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ޔެލޯ އެލަރޓް ނެރުއްވައިފި

55 ދިވެހިންނާ ގުޅިއްޖެ، 9 މީހަކާ އަދިވެސް ނުގުޅޭ- ސަފީރު

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިވެހިން ކުރާ ހޭދައާގުޅޭ ސާރވޭއެއް ކުރަނީ

ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ އައްޑޫސިޓީގައި އިތުރު 4000 އެނދު ޤާއިމްކުރުން

ބަނޑޮހުގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާޙުކޮށްފި

1 ރުފިޔާއަށް ގޯތި ވިއްކި މައްސަލަ ބާތިލުކޮށްފި

ހުމާމު މެރުމަށް ކުރި ހުކުމް ދައުލަތުން އިސްތިޢުނާފުކޮށްފި

ވިއްސާރައާއި ގުޅިގެން މެޓް އޮފީހުން ޔެލޯ އެލާރޓް ނެރެފި

ސުނާމީ ބިނާ ނެގުމުގެ މަސައްކަތް މާދަމާ ފަށާނެ

މަސްވެރިންގެ ދުވަހާއި، ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރާއި، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ސިންގަޕޫރަށް

އައްޑޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި ކުއްޖާ މަރުވެއްޖެ

އައިޖީއެމްއެޗްގައި އެމްއާރުއައިގެ ޚިދުމަތް މިމަހު 11ގައި ފަށަނީ

« 1 2 3 4 5