އަލީ ހުސެއިން

2865 ލިޔުން

ނޮވެލްޓީ ޢަލީ ޙުސައިން އަވަހާރަވެއްޖެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޑޫ ސިޓީއަށް ވަޑައިގެންފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުވަދުއަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި

ދިރާގު ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް ވަރލްޑްކަޕް މެޗުތައް ދެއްކުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ދިރާގާއި ޕީއެސްއެމްއާ ދެމެދު ސޮއިކޮށްފި

ރައީސް އެންޓި-ޑިފެކްޝަންގެ ބިލް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

އީސީގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ޝަރީފް އިންތިޚާބު ކޮށްފި

ޤައުމިއްޔަތު ދިރުވަން ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ- ރައީސް

އީސީގެ މެންބަރުކަމަށް ޝަރީފް، ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި

އުތުރުކޮރެއާގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކާއެކު ރާއްޖެއިން މުޢާމަލާތެއް ނުކުރޭ

ރޭގަނޑު 10:30ގެ ފަހުން މަގުތަކަށް އެއްވުން މަނާކޮށްފި

އީސީގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވާލައިފި

ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އދ އާ ހިއްސާކޮށްފި

މިނިވަންކަމަކީ ޒާތީ ދިރިއުޅުމަށް ޖެއްސުންކުރަން ދޭ ފުރުޞަތެއްނޫން

އަލިފާން ރޯވި ދޯނި އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ

ޕާކްލޭންޑަށް ދިން ހަމަލާ ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުށްވެރިކުރައްވައިފި

4 މައްސަލަވެސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ހުރިގޮތް ޗައިނާ ސަރުކާރާ ހިއްސާކޮށްފި

އަމަންއަމާންކަން ގެއްލޭފަދަ ކޮންޓެންޓް ނުފެތުރުމަށް އިންޒާރުދީފި

9 މީހުން ދޫކޮށްލަން ކުރި އަމުރު ބާޠިލުކޮށްފި

ޣައިރުޤާނޫނީ އަމުރަކަށް ތަބާ ނުވުމަށް އޭޖީ ލަފާދެއްވައިފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 143 144