އަލީ ހުސެއިން

2865 ލިޔުން

ގަވަރނަރގެ މަޤާމަށް އަޙުމަދު ނަސީރު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ޤައުމީ އިނާމަށް 66 ފޯމު އަދި ޚާއްޞަ އިނާމަށް 54 ފޯމު ހުށަހަޅައިފި

ލަންކާގައި ހުންނަވާ ސަފީރަކަށް މުޙައްމަދު ޙުސެއިން ޝަރީފް

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ޚާއްޞަ އެކްޝަން ޕްލޭނެއް!

ގަވަރނަރގެ މަޤާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ނީޒާގެ ނަން މަޖިލީހަށް

އިންޑިޔާގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސްގެ ތަހްނިޔާ

އިންޑިއާގެ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދީފި

ނަދީމްގެ މަރާ ގުޅިގެން ގެއެއް ބަލާފާސްކޮށް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޔާމީން މަރާލުމުގައި ސިޔާސީ ފަރާތެއްގެ އަތެއް ނެތް- ފުލުހުން

މުޅިން އަލަށް 1760 އަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުން ޕީޕީއެމްއާ ގުޅިއްޖެ

ދުބާއީގެ ޓޯޗް ޓަވަރ ގައި އަލިފާނުގެހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

"ފެހިރެސް" ޕާކާއި، "ފަހިވެނި" އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު ހުޅުވައިފި

ހުކުރު އުފާގެ ނަމުގައި ޚާއްޞަ ޙަރަކާތްތަކެއް ފަށަނީ

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރގެ މަޤާމަށް ޖަބީން

މިއަހަރުގެ އަމީރުލްޙައްޖުގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓަރ ސަޢީދު

ޒަޚަމްވި ޒުވާނާ މަރުވެއްޖެ

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ރައީސް ޔާމީން ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި

ކެފޭއެއްގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ޒަޙަމްވި ޒުވާނާ މަރުވެއްޖެ

ފަތުރުވެރިން ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރި ލޯންޗެއް އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ

މާރާމާރީއެއްގެ ތުހުމަތުގައި 6 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 143 144