މަރިޔަމް ވަފާ

2936 ލިޔުން

ސަޢޫދީ ޢިލްމުވެރިއެއްގެ ޚާއްސަ ދަރުސެއް ބާއްވަނީ

ކުއްލި ހާލަތުގައި ފަރުވާދިނުމާބެހޭ ތަމްރީން ކޯހެއް ފަށައިފި

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ހުރިހާ ބްރޭންޑެއްގެ ކުކުޅު ބިސް ޗެކްކޮށްފި

ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ވިލިނގިއްޔާއި ފޮނަދޫގައި ފެންބޮޑުވެއްޖެ

ސްކޫލްތަކުގެ ލެބޯޓްރީތަކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ފޮނުވާ ނިމިއްޖެ

ބިހުގެ ރަހައާއި ވަހަށް ބަދަލު އަންނަނީ ކީއްވެ؟

އުދައަށް ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފި

އުތުރާއި މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްރަށަށް މިއަދުވެސް އުދައަރާނެ

ރާއްޖެއަށް ޕްލާސްޓިކް ބިސް އެތެރެކޮށްފައިވޭތޯ ބަލަން ފަށައިފި

ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާކުރާ މައްސަލަތައް އިތުރުވަނީ

ފަޤީރުންގެ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ސުމައިދު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ދަނީ ކުރަމުން

އައްޑޫ ސިޓީގައި ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ

ފިޠްރު ޒަކާތުގެގޮތުގައި މިހާތަނަށް 1.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވޭ

ފިޔަވަތީގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށް 3 ކުންފުންޏަކުން އެހީވަނީ

މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ހއ،ހދ.އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޚާއްސަ ތަރާވީހެއް

1 2 ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 »