މަރިޔަމް ވަފާ

2782 ލިޔުން

މަލްޓި ގްރޭޑް އުވާލައި ހަންޏާމީދޫ ސްކޫލްގެ މައްސަލަ ޙައްލުކޮށްފި

ރޭމްޕްތަކުގެ ޑިޒައިން ބަދަލުކޮށް ރޭމްޕް މަތީ ޕާކުނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

މަގުތަކުގައި ހަދާ ރޭމްޕްތައް އަލުން ފަރުމާ ކުރަނީ

ނާސްތާއާއި އެކު ކުދިންނާއި ބެލެނިވެރިންވެސް ހިތް ހަމަޖެހިފައި

ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ޚާއްސަ މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކުރަނީ

މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ހުރި ޕެލެޓްތައް ނަގަން ފަށައިފި

ރިސޯޓެއްގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ބިދޭސީއަކު މަރާލައިފި

ސިޔާސީ ނުތަނަވަސްކަމުގެ ސަބަބުން އެއްބައިވަންތަކަމަށް ދަނީ ބުރޫއަރަމުން- ހޯމް މިނިސްޓަރ

ރާއްޖެއަށް މިހާރު މިކުރަނީ ދެ މޫސުން ބަދަލުވާއިރު އާންމުކޮށް ކުރާ ވިއްސާރަ- މެޓް އޮފީސް

އެސްޓީއޯއިން ލެބް ޓެކްނީޝަނުން ތަމްރީނު ކުރަނީ

ސިއްޙީ ދާއިރާއަށް ކުރާ ހޭދަ 60 އިންސައްތަ އިތުރުކުރަނީ

"ހެލްތް ޕްރޮމޯޝަން އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑު" އެކުލަވާލައިފި

ނައިބް ރައީސް، ސިއްޙަތަށް ގެއްލުންހުރި ބުއިންތަކާ ދުރަށް

ނުރައްކާތެރި ބަލިތައް ޖެހުމަށް މަގުފަހިކުރާ ކާބޯތަކެއްޗާ ދުރުހެލިވާންޖެހޭ- ނާއިބް ރައީސް

ވެއިޓް ލިސްޓް ކޮށްފައިތިބި މީހުންނަށް 3 ދުވަހުގެ ތެރޭ އަލުން ވެއިޓް ލިސްޓް ކުރަން އައިޖީއެމްއެޗުން އަންގައިފި

ދިރާސީ އައު އަހަރާއެކު 25 ސްކޫލެއްގެ ދަރިވަރުންނަށް އެ ސްކޫލުތަކުން ހެނދުނުގެ ނަސްތާ ލިބޭނެ

އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ގިނަ ސައިޓްތަކުގައި ބޭނުންކުރަނީ އެކަމަށް ޚާއްޞަ ސޭފްޓީ ނެޓެއް ނޫން- ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ

އިމާރާތްކުރާ ސައިޓްތަކުގައި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް އެބަހުރި - މޭޔަރ

ޤަވާއިދެއް ނެތުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުނުވާންވީ ސަބަބެއް ނޫން - ނާއިބު ރައީސް

އިމާރާތްކުރުމުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ކުންފުނިތަކާ މަޝްވަރާކޮށްފި

1 2 ... 119 120 121 122 123 124 125 ... 139 140