ޝިއުނާ ސޯލިހް

284 ލިޔުން

"ސަރަޙައްދީ މަސްފެކްޓްރީތަކާއެކު، މަސްކިރުވަން ކުރާހޭދަ ކުޑަވާނެ"

4 ސަރަޙައްދެއްގައި މަސްފެކްޓްރީ ޤާއިމްކުރުމުން، ޚަރަދު ކުޑަވާނެ

ހުޅުމާލެ ނެރުމަތީގައި އޮތް ބޯޓެއް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ރޯދަމަހު ހުޅުމާލެއަށް ދަތުރުކުރުމަށް ފަޞޭހަ އިންތިޒާމްތަކެއް

ރެޑްބުލްއިން ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްޤީކުރާ ޔޫތް ޕާރކް މިއަހަރު ނިމޭނެ

ކުނި އުކާލުމާބެހޭ ޤަވާއިދަށް ބިދޭސީން ހޭލުންތެރިކުރުވަނީ

ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތަކުގައި ރާއްޖެ ވަނީ ކުރީގައި

ސިނާޢީ ހަބެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރެވަމުން އަންނަ ތިލަފުށި

ސަލްޓަންޕާކުގެ "ވިންޓަރ ތީމް ސެގްމެންޓް" މިއަހަރު ނިމޭނެ

"ސިފްކޯހިޔާގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް މިއަހަރު ނިމޭނެ"

ހުޅުމާލޭގައި މީހުން އާބާދުވިތާ 13 އަހަރު

އެއްވެސް މަޝްރޫޢަކަށް ހުއްޓުމެއް ނާންނާނެ- އެމްޓީސީސީ

ފޭދޫގައި އިންޑޯރ ސްޕޯރޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް ބިންގާ އަޅުއްވައިފި

ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް، ޓަރޝަރީ ފެންވަރަށް ބަދަލުކުރުން

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަގުތައް މިއަހަރު ނިމޭނެ- އެޗްޑީސީ

އާރު.އޯ.އެލްއާއެކު ޕީއެސްއެމްއިން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި 2 ޝޮޕިންގ ކޮމްޕްލެކްސް އެޅުމަށް ބަޔަަކާ ހަވާލުކޮށްފި

7000 ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ ލޯނު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ތިލަފުށިން އަލަށް ހިއްކި ސަރަޙައްދު ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއަށް މީހުން ތަމްރީންކުރާ ފެކަލްޓީއަށް 30 އަހަރު!

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 14 15