ނިޝާން މުހައްމަދު ދީދީ

3030 ލިޔުން

ހޮޓެލް އޭޝިޔާ އެގްޒިބިޝަން، 2015 ފަށައިފި

ވިޔަފާރިތަކަށް ހުރަސްއެޅޭގޮތަށް އަމަލުނުކުރުމަށް ގޮވާލައިފި

"ކޮބާ ރަސީދު" ކެމްޕެއިންގެ މިދިޔަމަހުގެ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި

ފުވައްމުލަކު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

މާލޭގައި ކޯޓު ކޮމްޕްލެކްސް އެއް އެޅުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމަވައިފި

3 ވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސް ސެޕްޓެމްބަރު 1 ގައި

ޕީ.ޕީ.އެމް، އެމް.ޑީ.އޭ ކޯލިޝަންގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް

ކޮމްޕިއުޓަރ ކޯހުގައި ބައިވެރިވި ގައިދީނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފި

އިސްލާމީ ޝަހުސިއްޔަތު ހިފަހައްޓައިދޭނެ ތަނަކަށް އެމް.އައި.ޔޫ ވާނެ

"ސިރީޔާފަދަ ގައުމުތަކަށް ޖިހާދުކުރުމަކަށް ނުދެވެނޭ"

އދ.ން ރާއްޖެއަށް އެހީދޭނެ ތަރައްޤީގެ އޮނިގަނޑުގައި ސޮއިކޮށްފި

އައި.އެން.އައި.އޭ ގައި ރެޑް އެންޑް ގްރީން ޗެނަލް ތައާރަފްކޮށްފި

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލްގެ ވަގުތީ އިމާރާތް ދެމަސްތެރޭ ނިންމަނީ

އައްޑޫގައި އެކްސިޑެންޓްތައް މަދުކުރަން މަސައްކަތްތަކެއް ފަށަނީ

ދިޔަވަރު ބޮޑުވާވަގުތު ބައެއް ރަށްރަށަށް އުދައެރުން އެކަށީގެންވޭ

އުދަ އެރުމުގެ ފުރުސަތު އަދިވެސް އެބައޮތް - މިނިސްޓަރ ތޯރިގް

ކާނިވާ ސަރަހައްދަށް އުދައެރުން ސަރުކާރުން ގެންދަނީ ގާތުންބަލަމުން

ކާނިވާ ސަރަހައްދަށް އުދައަރާ އެސަރަހައްދުގައި ފެންބޮޑުވެއްޖެ

ޑްރެޖަރ 2017 ގައި ގެނެވޭނެ- އެމްޓީސީ

މިނިވަން 50އަށް ނެރުނު ހަނދާނީ ނޫޓު އާންމުކޮށް ވިއްކަން ފަށައިފި