ފޮޓޯ

ބ އޭދަފުށިގައި ބޭއްވި "ޕިންކް ރިބަން ރަން – ވޯކް 2018" ގެ ހަރަކާތް

"ޕިންކް ރިބަން ރަން – ވޯކް 2018" ބ.އޭދަފުށިގައި ބޭއްވި ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން/ ފޮޓޯ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
"ޕިންކް ރިބަން ރަން – ވޯކް 2018" ބ.އޭދަފުށިގައި ބޭއްވި ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން/ ފޮޓޯ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
"ޕިންކް ރިބަން ރަން – ވޯކް 2018" ބ.އޭދަފުށިގައި ބޭއްވި ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން/ ފޮޓޯ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
"ޕިންކް ރިބަން ރަން – ވޯކް 2018" ބ.އޭދަފުށިގައި ބޭއްވި ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން/ ފޮޓޯ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
"ޕިންކް ރިބަން ރަން – ވޯކް 2018" ބ.އޭދަފުށިގައި ބޭއްވި ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން/ ފޮޓޯ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
"ޕިންކް ރިބަން ރަން – ވޯކް 2018" ބ.އޭދަފުށިގައި ބޭއްވި ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން/ ފޮޓޯ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
"ޕިންކް ރިބަން ރަން – ވޯކް 2018" ބ.އޭދަފުށިގައި ބޭއްވި ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން/ ފޮޓޯ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
"ޕިންކް ރިބަން ރަން – ވޯކް 2018" ބ.އޭދަފުށިގައި ބޭއްވި ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން/ ފޮޓޯ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
"ޕިންކް ރިބަން ރަން – ވޯކް 2018" ބ.އޭދަފުށިގައި ބޭއްވި ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން/ ފޮޓޯ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
"ޕިންކް ރިބަން ރަން – ވޯކް 2018" ބ.އޭދަފުށިގައި ބޭއްވި ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން/ ފޮޓޯ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
"ޕިންކް ރިބަން ރަން – ވޯކް 2018" ބ.އޭދަފުށިގައި ބޭއްވި ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން/ ފޮޓޯ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
"ޕިންކް ރިބަން ރަން – ވޯކް 2018" ބ.އޭދަފުށިގައި ބޭއްވި ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން/ ފޮޓޯ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
"ޕިންކް ރިބަން ރަން – ވޯކް 2018" ބ.އޭދަފުށިގައި ބޭއްވި ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން/ ފޮޓޯ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
"ޕިންކް ރިބަން ރަން – ވޯކް 2018" ބ.އޭދަފުށިގައި ބޭއްވި ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން/ ފޮޓޯ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
"ޕިންކް ރިބަން ރަން – ވޯކް 2018" ބ.އޭދަފުށިގައި ބޭއްވި ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން/ ފޮޓޯ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
"ޕިންކް ރިބަން ރަން – ވޯކް 2018" ބ.އޭދަފުށިގައި ބޭއްވި ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން/ ފޮޓޯ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
"ޕިންކް ރިބަން ރަން – ވޯކް 2018" ބ.އޭދަފުށިގައި ބޭއްވި ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން/ ފޮޓޯ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
"ޕިންކް ރިބަން ރަން – ވޯކް 2018" ބ.އޭދަފުށިގައި ބޭއްވި ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން/ ފޮޓޯ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
"ޕިންކް ރިބަން ރަން – ވޯކް 2018" ބ.އޭދަފުށިގައި ބޭއްވި ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން/ ފޮޓޯ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
"ޕިންކް ރިބަން ރަން – ވޯކް 2018" ބ.އޭދަފުށިގައި ބޭއްވި ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން. އޭދަފުށީ ބީއެމްއެލްސްޓާފް ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިލައިގެން،/ ފޮޓޯ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
"ޕިންކް ރިބަން ރަން – ވޯކް 2018" ބ.އޭދަފުށިގައި ބޭއްވި ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން/ ފޮޓޯ ޕީއެސްއެމްނިއުސް
"ޕިންކް ރިބަން ރަން – ވޯކް 2018" ބ.އޭދަފުށިގައި ބޭއްވި ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން/ ފޮޓޯ ޕީއެސްއެމްނިއުސް

އުރަމަތީގެ ކެންސަރައް އާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން ޕިންކް ރިބަން ވޯކް 2018 ގެ ހަރަކާތް ބ.އޭދަފުށީގައި ބާއްވަފައިފި.

ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އޭދަފުށީ ބްރާންޗް އާ ބ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މިހަރަކާތުގައި. ބ.އޭދަފޫށީ ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކުގެ ރައްޔިތުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

މިހިނގާލުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ވަކިޓީޝާޓްއެއް ވަނީ ބީއެމްއެލްއިން ވިއްކާފައެވެ. ޓީޝާޓް ވިއްކައިގެން ލިބުނު ފައިސާ ހަދިޔާ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކެންސަރ ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށްކަމަށް ބޭންކުން މައުލޫމާތުދޭ.