އުއްމު ކުލްޘޫމް އިބްރާހީމް

134 ލިޔުން

ސްކޫލެއްގައި "އޯނަމް" ފެސްޓިވަލް ބޭއްވިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބަލަންފަށައިފި.

ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލުންވެސް އެމްއައިބީގެ ޙިއްޞާ ގަނެފި

ހދ އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ހަފްތާ ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި މުބާރާތްތަކުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮއްފި

ހިންދީ ދީނީ ޙަފްލާއެއް ނުބާއްވާ - ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް

ފަސް މީހުން ނިޔާވި ލޯންޗު ބަންޑުންޖަހާލި ސަރަހައްދުން ފޮށްޓެއް ފެނިއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށީގައި ބާއްވާ ޓްރޭޑް ފެއަރގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ހދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް ފަށައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ ލޯކަލް މާރުކޭޓު ސަރަހައްދުގައި އުރީދޫގެ ކިއޮސްކް މެޝިނެއް ބަހައްޓަން ތައްޔާރުވަނީ

މޯލްޑިވިއަނުން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ ޓިކެޓު އޮންލައިންކޮށް ވިއްކަން ފަށައިފި

ހދ ކުމުންދޫއިން ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދީފަވާގޮތް ޢާއްމުކޮށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފި

އެއަރޕޯރޓް އިމުގެ ތެރެއަށް ވަންނަ ދެ ގޯތީގެ ބަދަލަށްވާ ފައިސާ ދައުލަތުން ކުޅުދުއްފުށީ ކޯޓަށް ޖަމާކޮށްދީފި

ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދޭ ވިޔަވަތި އިނާމަށް ނަން ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ހދ ކުމުންދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރަނީ

ކުމުންދޫގައި އައިސްޕްލާންޓެއް ތަރައްޤީކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ހދ އަތޮޅު ވޮލީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ސިހުރު ހަދަން ބޭނުންކުރާ ލިޔުންތަކެއް ކުމުންދޫ ގެއަކުން ހޯދައިފި

ކުރިނބީ އިން ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ނަންތައް އާއްމުކޮށް، ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ އެއަރޕޯރޓްގެ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއުކުރުން މިމަހުގެ 29ގައި އޮންނާނެ.

ބޮޑު ތިލަދުންމަތީގެ 8 ރަށެއްގެ މަގާއި ބަނދަރު ހެދުމަށް ކޮންސަލްޓެންޓުން ހޯދަނީ

ކުޅުދުއްފުށީ ފެން ޕްލާންޓަށް ދިމާވި މައްސަލަ ދެހަފްތާ ތެރޭ ޙައްލުކުރެވޭނެ - އައިބީއެމް

« 1 2 3 4 5 6 7