ޙައްވާ މުނާ

32 ލިޔުން

ކެލާގައި ގަސް އިންދުމުގެ ޙަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ދިއްދޫ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ހަމަނުޖެހުން އުފެދި ދަނޑު ހަލާކުކޮށްލައިފި

ޤައުމީ ޓީމްގެ މިޑްފިލްޑަރ އާރިފް ހއ ދިއްދޫގައި އެކަޑެމީއެއް ހުޅުވައިފި

ފޮޓޯ: ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް 2019 - ހއ ދިއްދޫ

"މޫދު މަޖާ"ގެ ނަމުގައި ދިއްދޫގައި ވޯޓަރ ސްޕޯޓް ފެސްޓިވަލެއް

ފިއްލަދޫ ބައި-އިލެކްޝަން ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރައްވައިފި

ވަށަފަރުގެ އައު އިންޖީނުގެއިން ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި

ދިއްދޫ ހޮސްޕިޓަލް ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރަނީ

ހޯރަފުށީގައި އެއަރޕޯޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ޙަވާލުކޮށްފި

އާބާދީ ބޮޑެތި ރަށްރަށުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން މިއަށްވުރެން ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ - ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް

ހޯރަފުށީގައި ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކައުންސިލުން 6 ލައްކަ ރުފިޔާ ދީފި

ދިއްދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ފަތަން ދަސްކުރަމާ" ޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

އިހަވަންދޫ މަދަރުސާގެ "ރަންޔޫބިލް ޤުރުއާން މުބާރާތް" ފަށައިފި

ބާރަށުގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ބޭނުންވެފައި

އެއް އަހަރަށްފަހު ފިއްލަދޫގައި ނާސަރީ އާއި ބޭބީ ނާސަރީގެ ކްލާސްތަކެއް ފަށައިފި

ކެލާގައި އައިޓީ ކޯސްތަކެއް ހިންގަނީ

އުތީމު ނަރުދަމާގެ ބޮޑުބައި ނިމި ޚިދުމަތްދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ދިއްދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ހިންގުން ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްފި

ދިއްދޫގައި ޑެންގީއާއި ބޭރަށްހިންގުން ފެތުރޭތީ ރަށުތެރެ ސާފުކޮށްފި

ދިވެހިންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ދިއްދޫގައި ވޯޓަރ ޕާކެއް ހުޅުވައިފި

« 1 2