ރާއިފް ޔޫސުފް

565 ލިޔުން

ޤައުމީ ޓީމު ކުޅުންތެރިން ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކަށްވެސް 5000 ރުފިޔާ ދޭން ނިންމައިފި

ރާއްޖޭގައި އޮފިޝަލް ލިވަޕޫލް ސަޕޯޓަރސް ކްލަބެއް އުފައްދައިފި

ކެރަމް އެސޯސިއޭޝަން ޗެންޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކުރީ އަލީ އާޒިމް

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ ޗެންޕިއަންކަން ހޯދީ މާލޭ މާފަންނު

ބ.އަތޮޅު ރިސޯރޓްތަކުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފިނޮޅު ހޯދައިފި

އޯޕަންސް ޗެމްޕިއަންކަން ފާއިހު ފަޒީލް އަދި ޒެއިނާ އަބުދުއްރަޝީދު ހޯދައިފި

ވިކްޓްރީ ބަލިކޮށް، އީގަލްސް ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފި

މަހުދީގެ ދެ ގޯލާއިއެކު މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ޓީސީ އެއްވަނައަށް

އިންގްލެންޑު ބަލިކޮށް ވޯލްޑްކަޕްގެ ފައިނަލަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކްރޮއޭޝިޔާ!

ޒުވާން ވޮލީ ޓީމްގެ ކެޕްޓަނަކަށް މިމްރާހު

އަޝްފާޤުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑުން މޮޅުވެ ޓީސީ އެއްވަނާގައި!

މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ނިއުރޭޑިއަންޓް 1 ވަނައަށް!

ފެހެންދޫ ބަލިކޮށް، ގްރީން އެއްވަނައަށް!

ނެޝަނަލް ފުޓްބޯލް އެކަޑަމީގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ތިމަރަފުށި އަތުން ގްރީނަށް މޮޅެއް

ފ.ނިލަންދޫ ކޮޅަށް ޓީސީން 6 ލަނޑު!

ކުރިއަށް އޮތް 3 އަހަރަށް ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ޓައިޓްލް ސްޕޮންސަރަކަށް ދިރާގު

ބްރައިޓް ޗެލެންޖްގެ ޗެންޕިއަންކަން ޔަންގްސްޓަރ ހޯދައިފި

ޕީއެސްއެމް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް ނިމިއްޖެ

އަންވާރު ފުޓްސަލްކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އާރކް އެކްސް

1 2 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29