ރާއިފް ޔޫސުފް

488 ލިޔުން

ކިންގްސް ބަލިކޮށް، ޓީރެކްސް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

އެމްބީއޭ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފައިނަލްގައި ކިންގްސްއާއި ޓީރެކްސް

ވެލެންސިޔާގެ ކެޕްޓަނަކަށް ކުޑައްޓޭ

އެންމެ މޮޅު ކުރިކެޓް ކުޅުންތެރިންނަށް ޝާހިދާއި މިއުސާން

މުއީނާ ބަލިކޮށް، ރަފާ ޤައުމީ ޗެމްޕިއަންކަން ދިފާއުކޮށްފި

ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިންނާއެކު ނިއު ޕްރެކްޓިސް ފަށައިފި

މާޒިޔާ ދޫކޮށް، އަސްއަދު އަލީ ގްރީންއަށް!

ޤައުމީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މަހިބަދޫ ހޯދައިފި

ވެލެންސިޔާއަށް ނޫނެކޭ ބުނެ ސުހެއިލް ޔޫވީއަށް ސޮއިކޮށްފި

ޕެނަލްޓީގައި އޭދަފުށި ބަލިކޮށް ގޮއިދޫ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ދޮންފަނު ބަލިކޮށް، ދޮންފަނު އިންވިޓޭޝަންކަޕް ފައިނަލަށް ގޮއިދޫ

ޔޫތް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ މާޒިޔާއަށް

މަހިބަދޫ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖިބިއްލީ ހޯދައިފި

ނިއުއަށް ފުރަގަސްދީ ސައްޓު ޓީސީއަށް ސޮއިކޮށްފި

މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ލަލީގާގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް މެސީއަށް

ސީލައިފް ޤައުމީ ވޮލީ ލީގުން ކެޓުމުގެ ބިރު ސީލައިފަށް!

އެސްޓީއޯ ބަށި މުބާރާތް ހުޅުމާލެ ވުމެންސް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުޞަތުދެވުން - ނިޒާމް

ފެތުމުގެ މުބާރާތް ތިންވަނަ ފަހަރަށް ނިއު ލެގޫން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާ، އޭއެފްސީކަޕްގެ ޖާގަ ނިއު ކަށަވަރުކޮށްފި

1 2 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25