ރާއިފް ޔޫސުފް

469 ލިޔުން

ބޮޑު ތަފާތަކުން ބާޓަން އަލްބިއަން ބަލިކޮށް، ލީގުކަޕް ސެމީއާއި ގާތަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ޖެހިލައިފި

އޮފީސް، ކުންފުނިތަކުގެ ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އެސްޕެކްޓް ނައިފަރު ޗެންޕިއަންޝިޕްގެ ޗެންޕިއަންކަން ސޮކަރ ސްޓާރސް ހޯދާއިފި

ބ.ދޮންފަނު އިންވިޓޭޝަން ކަޕް: ގްރޫޕް އޭ އިން އޭދަފުއްޓާއި ދޮންފަނު ސެމީއަށް

ޤައުމީ ޓީމު ކުޅުންތެރިން ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކަށްވެސް 5000 ރުފިޔާ ދޭން ނިންމައިފި

ރާއްޖޭގައި އޮފިޝަލް ލިވަޕޫލް ސަޕޯޓަރސް ކްލަބެއް އުފައްދައިފި

ކެރަމް އެސޯސިއޭޝަން ޗެންޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކުރީ އަލީ އާޒިމް

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ ޗެންޕިއަންކަން ހޯދީ މާލޭ މާފަންނު

ބ.އަތޮޅު ރިސޯރޓްތަކުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފިނޮޅު ހޯދައިފި

އޯޕަންސް ޗެމްޕިއަންކަން ފާއިހު ފަޒީލް އަދި ޒެއިނާ އަބުދުއްރަޝީދު ހޯދައިފި

ވިކްޓްރީ ބަލިކޮށް، އީގަލްސް ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފި

މަހުދީގެ ދެ ގޯލާއިއެކު މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ޓީސީ އެއްވަނައަށް

އިންގްލެންޑު ބަލިކޮށް ވޯލްޑްކަޕްގެ ފައިނަލަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކްރޮއޭޝިޔާ!

ޒުވާން ވޮލީ ޓީމްގެ ކެޕްޓަނަކަށް މިމްރާހު

އަޝްފާޤުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑުން މޮޅުވެ ޓީސީ އެއްވަނާގައި!

މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ނިއުރޭޑިއަންޓް 1 ވަނައަށް!

ފެހެންދޫ ބަލިކޮށް، ގްރީން އެއްވަނައަށް!

ނެޝަނަލް ފުޓްބޯލް އެކަޑަމީގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ތިމަރަފުށި އަތުން ގްރީނަށް މޮޅެއް

ފ.ނިލަންދޫ ކޮޅަށް ޓީސީން 6 ލަނޑު!

1 2 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24