ރާއިފް ޔޫސުފް

530 ލިޔުން

ނަވާރަ އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ޗެމްޕިއަންކަން ސީއެޗްއެސްއީ ހޯދައިފި

ލޫކަސް ހެނާންޑޭޒް ކްލަބް ރެކޯޑް އަގަކަށް ބަޔާން މިއުނިކަށް ބަދަލުވެއްޖެ

ނާއިޒް ހަސަން (ދާދު) މާޒިޔާގައި މަޑުކުރަނީ

ޔޫރޯ ކޮލިފައިން ގައި ކްރޮއޭޝިއާގެ މައްޗަށް ހަންގޭރީ ކުރިހޯދައިފި

ފުރުސަތު ދީފިނަމަ މިއަށްވުރެ ގިނަ ކާމިޔާބީތައް ހޯދޭނެ - ވަސްމީ

ހުރާ ކައުންސިލް ކަޕް ފައިނަލްގެ ދެވަނަ ހާފު އަންނަ މަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހު

ރަން މެޑަލް އަކާއިއެކު ސްޕެޝަލް އޮލީމްޕިކްސް ގޭމްސް ރާއްޖެއިން ނިންމާލައިފި

ރެއާލްއަށް ކުޅުމަކީ ދެކެމުން އަންނަ ހުވަފެނެއް - ޕޮގްބާ

15 އަހަރުންދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހިރިޔާ ސްކޫލް ހޯދައިފި

ޓީޓީ ކުޅުމަށް ވަކިން ޙާއްސަ ތަނެއް ލިބުން މިއީ، މުބާރާތައް ކުރިޔަށްގެންދިޔުމަށް ލިބުނު ހިތްވަރެއް - ސުޖާއު

އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަށާރަ އަހަރުން ދަށުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ސީ.އެޗް.އެސް.ސީ އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސްގެ ކާމިޔާބީއަށް ރައީސް މަރުޙަބާ ދަންނަވައިފި

ޕްރެކްޓިސް ކުރާނެ ހޯލެއް ލިބިގެންދިޔުމަކީ މުބާރާތްތަކަށް ތައްޔާރުވުމަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ފަސޭހައެއް - ސުޖާއު

ކ.ހުރާ ކައުންސިލް ކަޕުގައި ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ އެފްސީ ސަޓަރޑޭ ސޫޕުން ހޯދައިފި

އަމާޒާކީ ސަރަޙައްދީ މުބާރާތްތަކުގެ މެޗުތައް ކުޅެވޭ ފެންވަރަށް އޭދަފުށީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްޤީ ކުރުން - ނަޒީރު

ޓީސީއިން ދޫކޮށްލި ޑިފެންޑަރު ހަނީފް މާޒިޔާއަށް

ނޭޕާލުން ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފެށުން ރަނގަޅު ކޮށްފި

ފީފާ އަދި އޭއެފްސީގެ މަންދޫބުން ފުޓުބޯޅަ ކްލަބްތަކާ ބައްދަލުކުރަނީ

ޔާމިން އެ ކްލަބުގައި އިތުރު ތިން އަހަރު މަޑުކުރަން ނިންމައިފި.

އަޙުމަދު އިމާޒް ދަ ގްރާންޑޭއަށް !

1 2 ... 16 17 18 19 20 21 22 ... 26 27