ޢަބްދުﷲ އަޒްމީން

862 ލިޔުން

ލުކާކޫ ގަތުމަށް އިންޓަރ މިލާނުން 60 މިލިއަން ޕައުންޑް ހުށަހަޅައިފި

ނޭމާ ސަސްޕެންޑްކުރަން ޕީ.އެސް.ޖީން ވިސްނަނީ

ބާސެލޯނާ އަށް އާދެވުމުން ވަރަށް އުފާވެއްޖެ: ގްރިޒްމަން

އަމިއްލަ ސަބަބަކާހުރެ ޒިދާން ޕްރެކްޓިސް މެދުކަނޑާލައިފި

ލިވަޕޫލަށް އޮތީ އުނދަގޫ ޕްރީސީޒަނެއް: ކޯޗު

"ނޭމާ ޕީއެސްޖީގެ ޕްރެކްޓިހަށް ނިކުންނާނެ"

ބަލި ގަބޫލުކުރަން މެސި ދަސްކުރަން ޖެހޭ - ޓިޓޭ

ވަރލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންއަށް ތައްޔާރުވާން ޤައުމީ ޓީމަށް އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތަކެއް ހޯދައިދެނީ

ކޮންމެ ގޮތަކުން ވެސް މެސީ ހުއްޓުވަންޖެހޭނެ: ބްރެޒިލް

ކުޅުންތެރިން ގަތުމުގައި އަވަސް އަރުވާލާކަށް ބޭނުމެއްނޫން: ގާޑިއޯލާ

ކަސިޔަސް އަންނަ ސީޒަނުގައި ކުޅޭނެ

ގްރީޒްމަންގެ އެއްބަސްވުން އުވާލެވޭ އަގު 120 މިލިއަން ޔޫރޯއަށް ކުޑަވެއްޖެ

ލިވަޕޫލް އަމާޒު ހިފަންވީ ޕްރެމިއާ ލީގަށް: ކުލަބުގެ ވެރިން

ބްރެޒިލްގެ އެޓޭކިން ލައިނާމެދު ވިސްނަންޖެހޭ: ޕެރެގުއާއީ

ޕެރެގުއާއީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު ހުރިހާ ނުރައްކަލެއް އޮތީ ބްރެޒިލަށް: ކޯޗު ޓިޓޭ

ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވާން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވުނުކަމަށް ބައްސާމް އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފި

ކުޅުންތެރިން ގަތުމަށް ކޯޗު ބޭނުންވާ ވަރަށް ފައިސާ ޙަރަދުކުރާނަން - ޔުނައިޓެޑް

2026 ގެ ވިންޓަ އޮލިމްޕިކްސް އިޓަލީގައި

ކޮޕާ އެމެރިކާ މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ބުރަށް އާޖެންޓީނާ ދާންޖެހޭ - މެސީ

އުރުގުއޭއާ އެއްވަރުކޮށް ޖަޕާން އުއްމީދުއާކޮށްފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 43 44