ކޯވިޑް-19

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ގެއްލިފައިވާ ވަޒީފާތައް އަލުން އިޔާދަކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 : ލުއިދިން ފިޔަވޅުތަކާމެދު ކެބިނެޓުގައި މަޝްވަރާކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 : ލުއިތަކަކާއެކު މާލެ ސަރަޙައްދު އިތުރު 2 ހަފްތާއަށް ފުރަބަންދުކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 : "ކްރިޓިކަލް ފަރުވާ ދިނުމުގައި، ރާއްޖެއިން ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައިވޭ"

މީރާ ހުޅުވިނަމަވެސް އޮންލައިންކޮށް ލިބެންހުރި ޙިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ހޯދުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

އައު އާންމު ހާލަތުގައި ޓެކްސީ ދަތުރުތައް ކުރެވޭނީ ޚާއްޞަ އިންތިޒާމް ތަކަކާއެކު

ސީޝެލްސްއިން ކޯވިޑް ޖެހުނު ހުރިހާ އެންމެން ރަނގަޅުވެ، ފަތުރުވެރިކަމަށް އަލުން ހުޅުވާލަނީ

ކޯވިޑް-19 : ހަންޏާމީދޫ ސްކޫލުން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ކުދިންނަށް ގޭތެރޭގެ އެކި ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޗެލެންޖެއް

ކޯވިޑް-19 : ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު 3ވަނަ ފަހަރަށް އިތުރުކޮށްފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 213 214