ކޯވިޑް-19

އިތުރު 217 މީހުން ކޯވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

މިއަދު އިތުރު 123 މީހުން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް، ބަލިން ރަނގަޅުވީ 78 މީހުން

ކޯވިޑް ބަލީގައި ނިޔާވި ދިވެހިންގެ ޢަދަދު 200އަށް އަރައިފި

ރާއްޖެއިން އިތުރު 338 މީހަކު ކޯވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

ރާއްޖެއިން އިތުރު 92 މީހުން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިިވްވެއްޖެ

ކޯވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމަކުރި މީހުންގެ ޢަދަދު 260،000 އަށްވުރެ މައްޗަށް

ރާއްޖެއިން އިތުރު 122 މީހުން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިިވްވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ކޯވިޑަށް ފަރުވާދެމުންދިޔަ ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ

އިތުރު 362 މީހުން ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 470 471