ކޯވިޑް-19

މިއަދުވެސް 149 މީހުން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

ކޯވިޑަށް ފަރުވާދެމުން އައި އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ކޯވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 89،999އަށް

އިތުރު 243 މީހުން ކޯވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

ކޯވިޑް ކޭސްތައް މިއަދުވެސް 100އިން މަތީގައި!

އައްޑޫ ސިޓީގެ ކޯވިޑް ކޭސްތަކުގެ ޢަދަދުތައް މަތީގައި

ކޯވިޑުގައި މިއަދުވެސް 7 ރަށެއް މޮނީޓަރިންއަށް

އިތުުރު 184 މީހުން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އިތުރު 423 މީހަކު ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 496 497