ކޯވިޑް-19

ޓޫރިސްޓް ވިސާގައި ލަންކާއަށް އެތެރެވި މީހުންނަށް 60 ދުވަހުގެ ވިސާ ދެނީ

ކޭސްތައް މަދުނުވާތީ ސްކޫލްތަކުގައި އަދިވެސް ކިޔަވާދޭނީ އޮންލައިންކޮށް

ކޯވިޑް ބަލީގައި މިއަދު އިރުއެރީ 3 މަރާއި އެކު

ކޯވިޑް-19 : އިތުރު 1،216 މީހުނާއެކު ޕޮޒިޓިވް ޢަދަދު 13،000އިން މައްޗަށް

ކާފިއުގެ ވަގުތުތަކުގައި އިމަރޖެންސީކޮށް ޓެކްސީ ދުއްވުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

ކޯވިޑް-19 ދިފާޢު : އިތުރު 2685 މީހުން ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 : އިތުރު 1572 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ، ބަލިޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 40000އަށް

އައްޑޫއާއި ފުވައްމުލަކުގައި ކާފިއު ވަގުތު އިތުރުކޮށް، 2 ރަށެއްގައި ކާފިއު ޢިއުލާންކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 : އޭދަފުށީ ވިޔަފާރިތަކަށްވެސް ގެއްލުން

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 434 435