ކޯވިޑް-19

އިތުރު 536 މީހުން ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

އަތޮޅުތަކުން 137 ، ޖުމުލަ 173 މީހުން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

ކޯވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމަކުރި މީހުންގެ ޢަދަދު 355،250އަށް

އިތުރު 115 މީހަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

މިހާތަނަށް 1500 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖަހައިފި

ކޯވިޑްގައި ރާއްޖެއިން އިތުރު މަރެއް؛ ޖުމްލަ މަރު 241އަށް

އިތުރު 390 މީހުން ކޯވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

މިއަދު 149 މީހުން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް: ޖުމްލަ 87،000އިން މައްޗަށް

ގުރައިދޫ މަރުކަޒުުން ބަޔަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ތަން ލޮކްޑައުންކޮށްފި

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 496 497