ކޯވިޑް-19

ކަރަންޓީންގެ މުއްދަތު 14 ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 : މިއަދުވެސް 3 މީހުން ނިޔާވެ، 48 ގަޑިއިރުތެރޭގައި 8 މަރު

ކޯވިޑް-19: ނުރައްކާ އިންތިހާއަށް، 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 3 މަރު

ކޯވިޑް ބަލީގަ މާބަނޑުމީހުންގެ ޙާލަތު ސީރިއަސްވޭ، ވެކްސިން ދިނުމަށް މަޝްވަރާކުރަނީ

ކޯވިޑް-19 : 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ދެވަނަ މަރު

ކޯވިޑްގައި އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19 : 4ވަނަ ރާޅާއެކު އެޗްއީއޯސީގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ފުޅާކޮށްފި

މާލޭ ޖަލުން 25 ގައިދީއަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، ޖަލުތަކުގައި ބޮޑު ކްލަސްޓާއެއް

ވެހިކަލް ދުއްވުން ފުލުހުން ކުރިން ދޫކުރި ފާސްތައް ބޭނުންކުރެވޭނެ

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 434 435