ކޯވިޑް-19

ގެސްޓް ހައުސް ހިންގާ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން ވެކްސިން ކަވަރޭޖް އެންމެ ބޮޑީ ރަސްދޫގައި

ރާއްޖެއިން އިތުރު 426 މީހުން ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

އިތުރު 123 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، 117 މީހުން ބަލިން ރަނގަޅުވި

އިތުރު 107 މީހުން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ޖުމްލަ ޢަދަދު 77،000އިން މައްޗަށް

މުޅި އާބާދީއަށް ވެކްސިން ދެވޭ މަދު ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓުގައި ރާއްޖެ، ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ކުރައްވާ!

ކޯވިޑްގައި ދުވާފަރުން 4 ވަނަ މަރު

އިތުރު 939 މީހުން ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

ކޯވިޑަށް ޓެސްޓް ކުރުމަށް މިއަދު ނެގީ 5272 ސާމްޕަލް، 108 ޕޮޒިޓިވް

މޮނިޓަރިންގައި ހުރި ރަށްރަށުން ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނުނަގާނަމަ މޮނިޓަރިން އުވާނުލެވޭނެ: އެޗްއީއޯސީ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 470 471