ކޯވިޑް-19

ކޯވިޑްގެ ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖެހި މީހުންގެ ޢަދަދު 142000 އިން މައްޗަށް

ރާއްޖޭން އިތުރު 172 މީހަކަށް ކޯވިޑް-19 ޖެހިއްޖެ

ކޯވިޑް 3ވަނަ ޑޯޒް ވެކްސިން ޖެހި މީހުންގެ ޢަދަދު 140،000އިން މައްޗަށް

މިހާރު ރާއްޖޭގައި ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މިންވަރު ހުރީ %18ގައި

ވެކްސިންގެ ބޫސްޓަރ ޑޯޒް އިތުރު 646 މީހުން ޖަހައިފި

އިތުރު 329 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ ހޮސްޕިޓަލްގައި 6 މީހަކު

އިތުރު 855 މީހުން ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖަހައިފި

ކޯވިޑަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 273 މީހުން

ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހެދި ކޯވިޑް ފެސިލިޓީ ހުޅުވައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 524 525