ކޯވިޑް-19

ކޯވިޑަށް ފަރުވާދެމުންދިޔަ 3 މަހުގެ ކުއްޖެއް ނިޔާވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ކޯވިޑަށް ފަރުވާ ދެމުންދިޔަ ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު 86000 އިން މައްޗަށް!

އިތުރު 1،300އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ކޯވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

ކޯވިޑް ޢަދަދުތައް އަނެއްކާވެސް ދަށަށް، މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 45 މީހުން

އިތުރު 700އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ކޯވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރި މީހުންގެ އަދަދު 348،000އިން މައްޗަށް

މިއަދުވެސް ކޭސްތައް 100އިން މަތީގައި

އެޗްއީއޯސީން ވޮލަންޓިއަރުންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލަނީ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 489 490