ހަދީޖާ ފަޒްނާ ހަމީދު

577 ލިޔުން

މިފްކޯގެ 3 ބޯޓެއްގައި ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ގޭސް ބޭނުންކުރަން ފަށަނީ

އިމާމުވެ ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރާނެ ދިވެހި ޙާފިޡުން ހޯދަނީ

މިސްރުގައި އޮންނަ ޤުރުއާން މުބާރާތެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ފަސް ރަށެއްގައި ފެނާ ނަރުދަމާ ޤާއިމްކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

މަސްވެރިކަމަށް އެމުގެ ބަދަލުގައި އެހެން އެއްޗެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެތޯ ބަލަނީ

ފަންނާނުންގެ ހުނަރު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަންޖެހޭ - ޔުމްނާ

މާލޭ ސިޓީގެ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީން އިސް ރަށްވެހިންނަށް ޚާއްޞަ ޙަރަކާތެއް ހިންގައިފި

ތަމްރީނާއެކު ނޫނީ ނުފީނުމަށް އެމްއެންޑީއެފުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ޤައުމީ މަސްލަޙަތަށްވުރެ ސިޔާސީ ވާދަވެރިކަން އިސްނުކުރުމަށް ގޮވާލަން - އިމްރާން

ރަސްމާދޫގައި ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައި

ފުވައްމުލަކުގައި ޑައިލެސިސް ސެންޓަރެއް ޤާއިމުކުރަނީ

ބުރިޖު ހައިވޭގައި ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކުރަނީ

ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ރީ-ޔޫސަބަލް ބިއްލޫރި ފުޅި ހަދިޔާކޮށްފި

8 މީހުންނާއެކު ހުޅުމާލޭ ނެރު މައްޗަށް ދޯންޏެއް އަރައިފި

ހުކުރު މިސްކިތު ވަށާފާރުން ބައެއް ތަޅާލި މައްސަލަ ބަލަނީ

އިނގުރައިދޫ މޫދު ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

މޫދު ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާ ބައްދަލުކޮށްފި

މޫދު ކަސްރަތުން އުފާވެރިކަން - އިނގުރައިދޫ ރައްޔިތުން ހެއްވާލައިފި.

ކޯސްޓް ގާރޑްގެ އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް މޫދު ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފި

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގައި ގައިދީން ގެންގުޅޭ- ޕްރިޒަން އޯޑިޓް ކޮމިޝަން

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 28 29