ޢައިޝަތު ޢައްބާސް

328 ލިޔުން

ރެއިން ކްރެސްޓް ރެސިޑެންސްގެ އެޕާޓްމަންޓްތައް ލޯންޗުކޮށްފި

ވެމްކޯގެ ސައުތް ރީޖަނަލް އޮފީސް ހުޅުވައިފި

ދިވެހި އެފްއެމް- 11 އަހަރުގެ ޚިދުމަތް- 9 ކަނބަލުންގެ މަސައްކަތް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކިޔެވުން މެދުކަނޑާލައިފި

މާލޭގެ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ހަރުދަނާކުރަން ބޮޑުހޭދައެއް ކުރޭ!

ނަޒާޙަތްތެރިކަމުގެ ވަޢުދުގައި އޭވިއޭޝަން ކޮމާންޑުން ސޮއިކޮށްފި

"ރެނާޓަސް އިތާ މުތް" ކޮމްޕްލެކްސްގެ ފައުންޑޭޝަން ނިމިއްޖެ

އެއަރޕޯޓުގެ ތަރައްޤީއަށް ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ދަނީ ހިނގަމުން

އައިޑަލްގެ ބައިވެރިންނާއެކު ކުޑަކުދިންގެ ހަަވީރެއް ބާއްވަނީ

ފުވައްމުލަކު ފްލެޓްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އިތުރުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭ ފަޅުތެރޭގައި ހުއްދަނެތި އަޅާ އުޅަނދުތައް ނަގަން ފަށަނީ

"ފުދުންތެރި ޤައުމަކަށްވުމަށް ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރަންޖެހޭ"

މާލެ ސާފުކުރުމަށް އެއްއަހަރު ދުވަހުގެ ޚާއްޞަ ޙަރަކާތެއް ފަށަނީ

ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ މިންވަރު މަދު އޮފީސް ޢިމާރާތެއް!

ހިންމަފުށީ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ނިމުން ފާހަގަކުރައްވައިފި

ތުލުސްދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ނިމުން ފާހަގަކުރައްވައިފި

އައިޔޫއެމްގެ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރަކަށް ޑރ. މަރްޔަމް ޝަހްނީޒާ

ރައީސް ޔާމީން މިއަދު ތުލުސްދުއާއި ހިންމަފުށްޓަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ

ތުލުސްދޫއާއި ހިންމަފުށީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ ނިމުން ފާހަގަކުރަނީ

ވާރޭފެން ރައްކާކުރުމުގެ ނިޒާމާބެހޭ ސާރވޭ ނިންމަވާލައްވައިފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 16 17