މަލީޙާ ރަޝީދު

61 ލިޔުން

މޯދީ ވަޑައިގަންނަވާތީ ބައެއް މަގުތަށް ބަންދުކުރަނީ

ރަށްރަށުގެ އާންމު ހާލަތު މިދަނީ ބަލަމުން- އެންޑީއެމްއޭ

އައިއެމްޓީއެމް ފެއާގެ ޕާޓުނަރުންނާއިއެކު ސޮއިކޮށްފި

ޢީދުދުވަހު މާލޭގައި ފައިމަގުގައި އުޅޭގޮތަށް ކަނޑައަޅައިފި

ނ.އަތޮޅުން ފެށިގެން ލ.އަތޮޅާ ދެމެދަށް "ޔެލޯ އެލާރޓް"

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ ދެ ޕްރޮޑަކްޓެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި

ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ސައިކަލްތަކެއްގެ ބައިތަކެއް ހިތަދޫގެ ގެއަކުން ފެނިއްޖެ

ފަހު ދިހައެއްގައި 23 މިސްކިތެއްގައި ދަމު ނަމާދުކުރާނެ

މިރޭއާއި މާދަމާވެސް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ގުގުރުމާއިއެކު ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެ

ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބު ތަކަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ - މެޓް އޮފީސް

މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާގުޅޭ ޤަވާއިދެއް އެކުލަވާލަނީ

ބަސް ސްޓޮޕްތައް ތަރައްޤީ ކުރަނީ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި އެކު - އެޗްޑީސީ

ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި ސައިކަލް އެކްސިޑެންޓެއްގައި 3 މީހަކަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާވެއްޖެ

ތަޢުލީމާއި ސައިންސާއި ސަޤާފަތުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް އިސެސްކޯގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުން- އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ

ދެ ބާވަތެއްގެ ޗީޒް ރާއްޖޭގައި ވިއްކުން މަނާކޮށްފި

ސްކައުޓާއި ގާރލް ގައިޑް ދަރިވަރުންނަށް އެނާރޖީ އެފަޝިއަންސީ ބެޖް އިފްތިތާހް ކޮށްފި

"ވޯރކް އެންޑް ޓޯރކް" ގެ ނަމުގައި މާލޭގައި ފުލުހުން ޚާއްޞަ ހަރަކާތެއް ހިންގަނީ

ރަމަޟާންމަހު މިފްކޯގެ އުފެއްދުންތައް ދަތިކަމެއްނެތި ލިބޭނެ

މީހެއްގެ އަތުން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް "މެރަނާ"ގެ ނަމުގައި ހެލްތު ސްކީމެއް ތަޢާރަފް ކޮށްފި

« 1 2 3 4