ރާއިފް ޔޫސުފް

564 ލިޔުން

ބަޔާން މިއުނިކުން 6 ވަނަ ފަހަރަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ ފަތާ ޓްރެކްގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހަ ވަނަ ފަހަރަށް ސެވިއްޔާ ހޯދައިފި

އަމާޒަކީ ނޮވެމްބަރ 11 އަށް ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގެ މަސައްކަތް ނިންމުން: މަޙްލޫފް

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ބަޔާން މިއުނިކުން ހޯދައިފި

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތާރީހުގައި ޕީއެސްޖީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފައިނަލަށް

ފަތާ ޓްރެކުގެ ސިޑިބަރީގެ މަސައްކަތް ނިމޭނީ ނޮވެމްބަރު މަހު: މިނިސްޓަރ މަޙްލޫފް

ހުޅުމާލޭ ދަނޑުތަކުގެ 3 ޓާފް ބަދަލުކުރަނީ

ޔޫރޮޕާ ލީގު: ފަހަތުން އަރައި ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް ސެވިއްޔާ ފައިނަލަށް

ބިލިއާޑް ކުޅުމަށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމްކުރަނީ

ތ. ދިޔަމިގިލީގައި އެޅި ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ސިޓީގެ އުއްމީދުތައް ފެނަށް ދުއްވާލުމަށްފަހު ލިޔޯން ސެމީއަށް

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ބާސެލޯނާ ލަދުގަންނަވާލުމަށްފަހު ބަޔާން ސެމީއަށް

މަޓުއިޑީ އިންޓަ މިޔާމީއަށް ބަދަލުވެއްޖެ

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: އެތުލެޓިކޯ ބަލިކޮށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލިޕްޒިގް ސެމީއަށް

ޒުވާނުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ކުޑަރިކިލު ފުޓްސަލް ދަނޑު ނިންމާ ޒުވާނުންނަށް

ޔޫރޮޕާ ލީގު: ސެވިއްޔާ އަދި ޝަހުތަރު ޑޮނެސްކް ސެމީއަށް

ސަޤާފީ ހަރަކާތްތަކާއެކު ރ.އަލިފުށި ދަނޑުގައި ޓާފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ޔޫރޮޕާ ލީގު: ސެމީ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ދެ ޖާގަ ޔުނައިޓެޑާއި އިންޓަރ އަށް

އެތުލެޓިކޯއިން 2 މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 28 29