ރާއިފް ޔޫސުފް

444 ލިޔުން

ތައިލެންޑްގެ ޔުނިވާސިޓީ ޗެމްޕިއަން ސިރްޕަތުމް އަތުން ޤައުމީ ބާސްކެޓް ޓީމު ބަލިވެއްޖެ

ޓްރެއިނިންގ ކޭމްޕްގައި ބާސްކެޓް ޓީމު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފި

މިއީ ޒުވާން ކުޅެންތެރިންނަށް މުހިއްމު ކޭމްޕެއް: ކޯޗު

އެއް ރޫހެއްގައި ކުރިޔަށްދާން ބަލާއިރު، ޓްރެއިނިން ކޭމްޕް ވަރަށް މުހިއްމު: ރިޝްމާ

ވިކްޓްރީގެ ޙާލަތު ގޯހުން ގޯހަށް، މިއަދުގެ މެޗަށްވެސް ޓީމު ހަމައެއް ނުވި!

ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރިވައިވަލް ސްޕޯޓްސްއަށް

މެޗެއް ނެތި 45 ދުވަހު ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިޔަށްގެންދަން ފޫހިވާނެ: ސުޒޭން

ވިކްޓްރީ އޮތް ޙާލަތާއި މެދު ނުވިސްނަން: ފެސްކޯ

އެއް ލައްކަ ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާއިން ވިކްޓްރީ ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ވިކްޓްރީ ހިންގޭނެ ބަޔަކާއި ޓީމު ހަވާލުކުރަން ޖެހޭ: ސުޒޭން

ފިލިޕީންސްއާއި ގުއާމް މެޗަށް ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު މެލޭޝިޔާގައި ކޭމްޕް ކުރަނީ

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ ޗެމްޕިއަންކަން 2 ވަނަ ފަހަރަށް ތިމަރަފުށި ހޯދައިފި

ވިކްޓްރީ މެޗަށްފަހު ޔޫވީގެ ކޯޗުކަމުން ނަޒީހު އިސްތިއުފާ ދެނީ!

ޗޯޓު އެނބުރި އައުމުން އިތުބާރު ބޮޑުވެއްޖެ: ނިޝްތާރު

ބްރޭކްތަކުގެ ސަބަބުން ޓީމުގެ މޯޓިވޭޝަނަށް އަސަރުކުރޭ: ފެސްކޯ

ލޯ މެޑަލް ހޯދި ޓީމަށް ބޯނަސްއެއްގެ ގޮތުގައި 6 ލައްކަ 40 ހާސް ރުފިޔާ

ޤައުމީ ފިރިހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމު ސިންގަޕޫރަށް

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުުރުކުރި ޓީމުތައް ކަށަވަރުވެއްޖެ

14 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާޒިޔާ ހޯދައިިފި

ޒޯން 6 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލ.ގަމަށް، ޒޯން 8 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާފަންނަށް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 22 23