ރާއިފް ޔޫސުފް

469 ލިޔުން

ލޯ މެޑަލް ހޯދި ޓީމަށް ބޯނަސްއެއްގެ ގޮތުގައި 6 ލައްކަ 40 ހާސް ރުފިޔާ

ޤައުމީ ފިރިހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމު ސިންގަޕޫރަށް

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުުރުކުރި ޓީމުތައް ކަށަވަރުވެއްޖެ

14 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާޒިޔާ ހޯދައިިފި

ޒޯން 6 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލ.ގަމަށް، ޒޯން 8 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާފަންނަށް

މާފަންނު ސްޕޯޓްސް އެރީނާގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ޒޯން 4 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދިއްގަރު ހޯދައިފި

އައިހަމް، އާއިޝް ސެލްޓަވީގޯއަށް، އީތަން ސަލްގާޑޯއާއެކު އަބޫދާބީއަށް

ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓާގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޣާޒީ ސްކޫލް ހޯދައިފި

ނެޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކޭވައިއާރުސީ ކާމިޔާބުކޮށްފި

ބަލި ގަބޫލް ކުރަންޖެހޭކަމަށް ބުނެ ފޯކައިދޫ ކޯޗު ނިޝްތާރުގެ ފާޑުކިޔުން ނިލަންދޫއަށް

ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއާއި އީގަލްސް ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެ

ނިލަންދޫ ބަލިކުރަން ފަސޭހައެއް ނުވާނެ: ނިޝްތާރު

ދެވަނަ ހާފުގައި ޖެހި ލަނޑުތަކުން ވިކްޓްރީގެ މައްޗަށް ޓީސީ ކުރި ހޯދައިފި

ފުޓްބޯޅައަށް ފައިދާ ކުރާނަމަ 1 އަހަރުގެ ބްރޭކެއްވެސް ނަގަންވީ: ނަޒީހު

ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއާއި ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު ޗެލެންޖިން މެޗަކަށް ވާނެ: މޯހަން

އދ.އަތޮޅު ބުރުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އޮމަދޫ ހޯދިއިރު، ލ.އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލ.ގަން ހޯދައިފި

ލީގުގެ ތިންވަނަ ބުރު އޮންނާނެ ކަމާއިމެދު ޝައްކު: ސުޒޭން

ފެތުންތެރިންގެ ހުވަފެން ހަޤީޤަތަކަށް!

ދެ ވަޒީރުން ހިމަނައިގެން ޤައުމީ ޓީމުގެ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމަކީ، އެހެން ކުޅިވަރުތަކަށް ވެވުނު ބޭ އިންސާފެއް: ސުޒޭން

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 23 24