ރާއިފް ޔޫސުފް

444 ލިޔުން

ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއިން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ ކޮޅަށް 8 ލަނޑު ޖަހައިފި

ވިކްޓްރީ މެޗަށް ހާޒިރުވޭތޯ ބެލުމަކީ އަޅުގަނޑުގެ ޒިންމާއެއް ނޫން: ފެސްކޯ

ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ބަލިކުރުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން: ނަޒީހު

ޓީމުގެ ހާލަތަކަށް ބަދަލެއް ނާދޭ: ނިޝްތާރު

ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީއާއި ދެކޮޅަށް ނިކުންނަން ޖެހޭނީ ވަރަށް ވިސްނައިގެން: ސުޒެއިން

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް: އަލިފުށި ބަލިކޮށް ރ.އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އިނގުރައިދޫ ހޯދައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގު: ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީން އީގަލްސް ހިފަހައްޓައިފި

މާދަމާގެ މެޗަށް ޓީމު ހަމަވާނެކަމާމެދު ޝައްކު: ލައްޗޭ

ނިލަންދޫ އޮތީ ރަނގަޅު ޙާލަތެއްގައި: ފެސްކޯ

މާޒިޔާއާއި ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނީ އެ ޓީމަކީ ވަރުގަދަ ޓީމެއްކަން ދަނެގެން: އިންމަ

މާދަމާގެ މެޗުގައި ސެންޓޭއާއި ރިޒޭ ކުޅޭނެ: މޯހަން

މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ފިއުޗަރ ސީރީޒް ނައިބު ރައީސް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

ސެންޓޭއާއި ރިޒޭ ބޮޑު ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ހުޒާންޓެއާއި ކުޑަކާއްޓެ ޕޮލިސް ކުލަބާއި ގުޅިއްޖެ

66 ޓީމާއެކު ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ފަށައިފި

ރާއްޖެއަށް ބޮކްސިން ތައާރަފް ކުރަނީ

އެންމެ 4 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ޗައިނާ މެޗުގެ ޓިކެޓް ހުސްވީ އަޝްފާގް ޤައުމީ ޓީމަށް ނެގީމަތަ؟

ޤައުމީ ޓީ20 އަންހެން ކްރިކެޓް ޝީލްޑް ކުނަހަންދޫއިން މިލްކުކޮށްފި

ޤައުމީ ޓީ20 އަންހެން ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ތިންވަަނަ ފުވައްމުލަކުން ހޯދައިފި

ޗެމްޕިއަން ކުނަހަންދޫއިން މާލޭ ޓީމުގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 22 23