ރާއިފް ޔޫސުފް

444 ލިޔުން

މެޗުން ބަލިވީ ލިބުނު ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ނުހިފުމުން: ސާޖިދު

ނަތީޖާ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ނުކުތަސް، އެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ ނަގާނަން: ސާޖިދު

ނޭޕާލް މެޗުގައި ދެއްކި ކުޅުން ދައްކައިފިނަމަ، ބަލި ނުކުރެވޭވަރުގެ ޓީމެއް ނެތް: ސާޖިދު

މެޗަށް ނުކުތީ ނޭޕާލް އަމިއްލަ ފަސްގަނޑުގައި ބަލިކުރުމުގެ އަޒުމުގައި: ހުޒާމް

ނޭޕާލް މެޗު ކާމިޔާބުކުރުން ނޫންގޮތެއް ނެތް - ސާޖިދު

ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ދެވަނަ ސެޓު ކާމިޔާބުނުކުރެވުން - ސާޖިދު

ކިރްގިސްތާނު މެެޗުގައި ހެދުނު ގޯސްތައް ނޭޕާލް މެޗަށް ރަނގަޅު ކުރާނަން - ހުޒާމް

ކިރްގިސްތާން ބަލިކުރެވޭނީ ޖެހިލުން ނުވެ ކުޅެގެން: ސާޖިދު

ޤައުމީ ވޮލީ ޓީމަށް މިނިސްޓަރ މަޙުލޫފް ހިތްވަރުދެއްވައިފި

ނޭޕާލްގެ މައްޗަށް ކިރްގިސްތާން ކުރި ހޯދައިފި

މިފަހަރު އިސްމާއިލް ސާޖިދު ޓީމާއި ގުޅުމުން އުއްމީދު ބޮޑުވެއްޖެ: ލޯންގޭ

ނޭޕާލްއާއި ކިރްގިސްތާން މެޗު ކުރިން އޮތުމަކީ ޓީމަށް ލިބުނު އެޑްވާންޓޭޖެއް: ކެޕްޓަން ހުޒާމް

މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ އެއްވެސް ޓީމަކީ ބަލި ޓީމެއް ކަމަށް ދެކިގެންނުވާނެ: ކޯޗު ސާޖިދު

ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް: ރާއްޖެ ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ކިރްގިސްތާނާއި ދެކޮޅަށް

އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕްގައި ރާއްޖޭގެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ބައިވެރިވާން ނިންމައިފި

ލެވިސްޓާ ކަޕް: ޔުނައިޓެޑް ވީ ބަލިކޮށް ސައިނޯސާއިން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

އަޝްފާގަށް މިފަހަރުވެސް ޤައުމީ ޓީމުން ފުރުސަތެއް ނެތް!

ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ސިންތެޓިކް ޓްރެކް އަޅަނީ

ނިލަންދޫގެ މައްޗަށް ޓީސީ ކުރި ހޯދައިފި

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 22 23