ރާއިފް ޔޫސުފް

469 ލިޔުން

ރާއްޖެއަށް ބޮކްސިން ތައާރަފް ކުރަނީ

އެންމެ 4 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ޗައިނާ މެޗުގެ ޓިކެޓް ހުސްވީ އަޝްފާގް ޤައުމީ ޓީމަށް ނެގީމަތަ؟

ޤައުމީ ޓީ20 އަންހެން ކްރިކެޓް ޝީލްޑް ކުނަހަންދޫއިން މިލްކުކޮށްފި

ޤައުމީ ޓީ20 އަންހެން ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ތިންވަަނަ ފުވައްމުލަކުން ހޯދައިފި

ޗެމްޕިއަން ކުނަހަންދޫއިން މާލޭ ޓީމުގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފި

ވިލިމާލެ ބަލިކޮށް ފުވައްމުލަކުން މުބާރާތުގައި ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފި

ވިލިމާލެ ބަލިކޮށް ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ކުނަހަންދޫ ހޯދައިފި

ފުވައްމުލައް ބަލިކޮށް މާލޭގެ ޓީމު ފައިނަަލަށް

ފުވައްމުލައް ބަލިކޮށް ޗެމްޕިއަން ކުނަހަންދޫގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

ގައުމީ އަންހެން ޓީ20 ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗު މާލޭގެ ޓީމު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ވަރލްޑްކަޕް ކޮލިފައިން މެޗު ކުޅުމަށް ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ގުއާމަށް ފުރައިފި

ޤައުމީ ފިރިހެން އަދި އަންހެން ކްރިކެޓް ޓީމަށް ޗެންނާއީގައި ތަމްރީނު ކޭމްޕެއް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިއްޖެ

ގައުމީ އަންހެން ޓީ 20 ކްރިކެޓް ޝީލްޑް މާދަމާ ފަށަނީ

މެޗަކުން މޮޅުނުވެ، އިންޓަނޭޝަނަލް ފޮރ ނޭޝަންސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ރާއްޖެއިން ނިންމާލައިފި

ނޭމާ ފަރިތަކުރުންތަކަށް ނުކުންނަން ފަށައިފި

އާއިލާ މެންބަރުންގެ ކުއްލި މަރާއެކު، އިއްބެ ޤައުމީ ޓީމު ދޫކޮށް ރާއްޖެއަށް

ޗެސް އެސޯސިއޭޝަނަށް ބޭރު ކޯޗެއް ހަމަޖައްސައިދޭނަން: މަހުލޫފް

ޗެސް އާކޭޑް ހުޅުވުމަކީ ވައިޑީޕީ ފުޅާކުރަން ލިބުނު ފުރުޞަތެއް: ޝިޔާން

ނެޝަނަލް ޗެސް އާކޭޑް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

އޭޝިއަން ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 23 24