ރާއިފް ޔޫސުފް

302 ލިޔުން

15 އަހަރުންދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހިރިޔާ ސްކޫލް ހޯދައިފި

ޓީޓީ ކުޅުމަށް ވަކިން ޙާއްސަ ތަނެއް ލިބުން މިއީ، މުބާރާތައް ކުރިޔަށްގެންދިޔުމަށް ލިބުނު ހިތްވަރެއް - ސުޖާއު

އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަށާރަ އަހަރުން ދަށުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ސީ.އެޗް.އެސް.ސީ އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސްގެ ކާމިޔާބީއަށް ރައީސް މަރުޙަބާ ދަންނަވައިފި

ޕްރެކްޓިސް ކުރާނެ ހޯލެއް ލިބިގެންދިޔުމަކީ މުބާރާތްތަކަށް ތައްޔާރުވުމަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ފަސޭހައެއް - ސުޖާއު

ކ.ހުރާ ކައުންސިލް ކަޕުގައި ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ އެފްސީ ސަޓަރޑޭ ސޫޕުން ހޯދައިފި

އަމާޒާކީ ސަރަޙައްދީ މުބާރާތްތަކުގެ މެޗުތައް ކުޅެވޭ ފެންވަރަށް އޭދަފުށީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްޤީ ކުރުން - ނަޒީރު

ޓީސީއިން ދޫކޮށްލި ޑިފެންޑަރު ހަނީފް މާޒިޔާއަށް

ނޭޕާލުން ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފެށުން ރަނގަޅު ކޮށްފި

ފީފާ އަދި އޭއެފްސީގެ މަންދޫބުން ފުޓުބޯޅަ ކްލަބްތަކާ ބައްދަލުކުރަނީ

ޔާމިން އެ ކްލަބުގައި އިތުރު ތިން އަހަރު މަޑުކުރަން ނިންމައިފި.

އަޙުމަދު އިމާޒް ދަ ގްރާންޑޭއަށް !

ހުރާ ކައުންސިލް ކަޕްގެ ކުއާޓާގައި ވާދަކުރާ ޓީމްތައް ކަށަވަރުވެއްޖެ

ފަސް އަހަރަށް ފަހު، ނިއުރޭޑިއަންޓް ދޫކޮށް ހަމްޒާ މާޒިޔާއަށް ބަދަލުވެއްޖެ

އިންޓަރ ސްކޫލް މުބާރާތުގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލުން ޖާގައެއް ޣާޒީ ސްކޫލަށް

ސަތޭކަ އިންސައްތަ ރެކޯޑަކާއެކު ކިންގްސް ބީސީ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

އިމާދުއްދީން ސްކޫލް އަދި ރެހެންދި ސްކޫލް މޮޅުވެއްޖެ

ފިރިހެންބައިގެ ފައިނަލުގައި ކިންގްސް އާއި ރެޕްޓާސް މިރޭ

ހުރާ ކައުންސިލް ކަޕްގައި ޓީމު އާރުޖީ އާއި ރިވެންޖް ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެ

ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސްގައި ޤައުމު ތަމްސީލުކުރަން އެތްލީޓުން ތިބީ ކެތްމަދުވެފައި - އަބްދުﷲ މަސްޢޫދް

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 15 16