ރާއިފް ޔޫސުފް

564 ލިޔުން

ދެން އޮންނަ ސައުތް އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި އަމާޒަކީ ރަން މެޑަލް ހޯދުން: ޝިއުރާ

ޓީމްގައި ތިބި ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނާއެކު އިތުރު ކާމިޔާބީތައް ހޯދޭނެ: ރިޝްމާ

މި ކާމިޔާބަކީ ކުޅުންތެރިން އެކުގައި ކުރި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ: ސުޕުން

ބޫޓާން ބަލިކޮށް ޤައުމީ އަންހެން ބާސްކެޓް ޓީމު ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި

ސައުތް އޭޝިއަން ގޭމްސް: ނޭޕާލް އަތުން ބަލިވެ ރާއްޖެ ތިންވަނަ ހޮވާ މެޗަށް

ފިރިހެން ބާސްކެޓް ޓީމުގެ ކުރިމަގު އޮތީ ވަރަށް އުޖާލާކޮށް: ކޯޗު

ސެމީ ފައިނަލަށް ދިއުމުން ލިބުނު އުފާވެރިކަން ބުނެދޭންވެސް ނޭނގޭ: ކޯޗު ސުޕުން

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް: ނޭޕާލް އަތުން ބަލިވެ ފިރިހެނުންގެ ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމު މުބާރާތުން ކަޓައިފި

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް: ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެނުންގެ ބާސްކެޓް ޓީމު ސެމީ ފައިނަލަށް

ބަހަނާ ދެއްކީ ނަތީޖާއިން ރެކިގަންނާކަށް ނޫން: ސެގާޓް

ބޫޓާން ބަލިކޮށް ޤައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމަށް ލޯ މެޑަލް ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިއްޖެ

ޤައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމުން ސެގާޓް ވަކިކޮށްފި

ސައުތް އޭޝިއަން ގޭމްސް: ޤައުމީ ފިރިހެން ކްރިކެޓް ޓީމު ކުޅުނު 3 ވަނަ މެޗުންވެސް ބަލިވެއްޖެ

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް: އަންހެނުންގެ ރިލޭ ޓީމުން ޤައުމީ ރެކޯޑް އާކޮށްފި

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް: ވަރުގަދަ އިންޑިއާ އަތުން ރާއްޖެއަށް ނާކާމިޔާބު

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް: ފިރިހެނުންގެ ބާސްކެޓު ޓީމު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ބަލިވެއްޖެ

ބޫޓާން އަތުން ބަލިވުމުން ސެގާޓްގެ ޝަކުވާ އަނެއްކާވެސް މުބާރާތުގެ ފޯމެޓަށް!

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް: ލަންކާ އަތުން ބަލިވި ނަމަވެސް ދިވެހި ޓީމުން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް

ކުއާޓާ ފައިނަލުން ބަލިވި ނަމަވެސް، ރަފާގެ މަސައްކަތަށް ސާބަސް!

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް: 400 މީޓަރ ދުވުމުގެ ފައިނަލްގައި ހިމްނާ 7 ވަނައަށް

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 28 29