ރާއިފް ޔޫސުފް

469 ލިޔުން

ކުޅުންތެރިން ދެއްކި ކުޅުމަށް ތަޢުރީފް ހައްޤު - އިންމަ

އީގަލްސްއާއި ދަ ގްރާންޑޭގެ ކުރިމަތިލުން ހަމަހަމަ

އީގަލްސް ކުޅޭ ސްޓައިލެއް ބަދަލެއް ނުކުރާނަން: މޯހަން

ޗެމްޕިއަން ޓީސީ މޮޅުވިޔަނުދީ ފޯކައިދޫއިން ހިފަހައްޓައިފި

މިހާރުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު، 2 އަހަރުން ފަހުން ލީގުވެސް ނޯންނާނެ: އިންމަ

ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއިން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ ކޮޅަށް 8 ލަނޑު ޖަހައިފި

ވިކްޓްރީ މެޗަށް ހާޒިރުވޭތޯ ބެލުމަކީ އަޅުގަނޑުގެ ޒިންމާއެއް ނޫން: ފެސްކޯ

ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ބަލިކުރުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން: ނަޒީހު

ޓީމުގެ ހާލަތަކަށް ބަދަލެއް ނާދޭ: ނިޝްތާރު

ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީއާއި ދެކޮޅަށް ނިކުންނަން ޖެހޭނީ ވަރަށް ވިސްނައިގެން: ސުޒެއިން

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް: އަލިފުށި ބަލިކޮށް ރ.އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އިނގުރައިދޫ ހޯދައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގު: ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީން އީގަލްސް ހިފަހައްޓައިފި

މާދަމާގެ މެޗަށް ޓީމު ހަމަވާނެކަމާމެދު ޝައްކު: ލައްޗޭ

ނިލަންދޫ އޮތީ ރަނގަޅު ޙާލަތެއްގައި: ފެސްކޯ

މާޒިޔާއާއި ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނީ އެ ޓީމަކީ ވަރުގަދަ ޓީމެއްކަން ދަނެގެން: އިންމަ

މާދަމާގެ މެޗުގައި ސެންޓޭއާއި ރިޒޭ ކުޅޭނެ: މޯހަން

މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ފިއުޗަރ ސީރީޒް ނައިބު ރައީސް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

ސެންޓޭއާއި ރިޒޭ ބޮޑު ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ހުޒާންޓެއާއި ކުޑަކާއްޓެ ޕޮލިސް ކުލަބާއި ގުޅިއްޖެ

66 ޓީމާއެކު ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ފަށައިފި

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 23 24