ރާއިފް ޔޫސުފް

444 ލިޔުން

ވިލިމާލެ ބަލިކޮށް ފުވައްމުލަކުން މުބާރާތުގައި ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފި

ވިލިމާލެ ބަލިކޮށް ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ކުނަހަންދޫ ހޯދައިފި

ފުވައްމުލައް ބަލިކޮށް މާލޭގެ ޓީމު ފައިނަަލަށް

ފުވައްމުލައް ބަލިކޮށް ޗެމްޕިއަން ކުނަހަންދޫގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

ގައުމީ އަންހެން ޓީ20 ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗު މާލޭގެ ޓީމު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ވަރލްޑްކަޕް ކޮލިފައިން މެޗު ކުޅުމަށް ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ގުއާމަށް ފުރައިފި

ޤައުމީ ފިރިހެން އަދި އަންހެން ކްރިކެޓް ޓީމަށް ޗެންނާއީގައި ތަމްރީނު ކޭމްޕެއް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިއްޖެ

ގައުމީ އަންހެން ޓީ 20 ކްރިކެޓް ޝީލްޑް މާދަމާ ފަށަނީ

މެޗަކުން މޮޅުނުވެ، އިންޓަނޭޝަނަލް ފޮރ ނޭޝަންސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ރާއްޖެއިން ނިންމާލައިފި

ނޭމާ ފަރިތަކުރުންތަކަށް ނުކުންނަން ފަށައިފި

އާއިލާ މެންބަރުންގެ ކުއްލި މަރާއެކު، އިއްބެ ޤައުމީ ޓީމު ދޫކޮށް ރާއްޖެއަށް

ޗެސް އެސޯސިއޭޝަނަށް ބޭރު ކޯޗެއް ހަމަޖައްސައިދޭނަން: މަހުލޫފް

ޗެސް އާކޭޑް ހުޅުވުމަކީ ވައިޑީޕީ ފުޅާކުރަން ލިބުނު ފުރުޞަތެއް: ޝިޔާން

ނެޝަނަލް ޗެސް އާކޭޑް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

އޭޝިއަން ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލުމަކީ ޙަޔާތުގައި ނިންމި އެންމެ އުނދަގޫ އެއް ނިންމުން - ލޯންގޭ

މެޑަލެއް ހޯދަން އަދި ވަރަށްގިނަ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ - ހުޒާމް

ކުޅުންތެރިން ކުޅުނީ މެޑަލް ހޯދަން ކުޅޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ނޫން - ސާޖިދު

ޑިފެންސް ނުކޮށް މިހާރުގެ ވޮލީގައި މޮޅެއް ނުވާނެ: ސާޖިދު

މެޗުން ބަލިވި ނަމަވެސް، އުޒްބެކިސްތާނާއި ދެކޮޅަށް ރަނގަޅު ފައިޓެއް ދެވުނު: ފައިރޫޒް

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 22 23