ރާއިފް ޔޫސުފް

469 ލިޔުން

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް: ފިރިހެނުންގެ ބާސްކެޓު ޓީމު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ބަލިވެއްޖެ

ބޫޓާން އަތުން ބަލިވުމުން ސެގާޓްގެ ޝަކުވާ އަނެއްކާވެސް މުބާރާތުގެ ފޯމެޓަށް!

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް: ލަންކާ އަތުން ބަލިވި ނަމަވެސް ދިވެހި ޓީމުން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް

ކުއާޓާ ފައިނަލުން ބަލިވި ނަމަވެސް، ރަފާގެ މަސައްކަތަށް ސާބަސް!

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް: 400 މީޓަރ ދުވުމުގެ ފައިނަލްގައި ހިމްނާ 7 ވަނައަށް

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް: އަންހެނުްގެ ޓީޓީ ސިންގަލްސްގެ ކުއާޓާރއަށް ދީމާ އާއި ރަފާ

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް: ކްރިކެޓްގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބަނގްލަދޭޝް އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ

މެޗުގައި ދިމާވި މައްސަލައަކީ ލިބުނު ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ނުކުރެވުން: ސެގާޓް

200 މީޓަރ ދުވުމުން ސާއިދު ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި

200 މީޓަރ ދުވުމުން ސާއިދު ފައިނަލަށް

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް: އަންހެނުންގެ ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ބަލިވެއްޖެ

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް: ރާއްޖެއާއި ބަންގްލަދޭޝް ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރު

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް: އަންހެނުންގެ ޤައުމީ ޓީޓީ ޓީމަށް ލޯ މެޑަލް

ސައުތް އޭޝިއަން ގޭމްސް: ޕާކިސްތާން ބަލިކޮށް ޤައުމީ އަންހެން ޓީޓީ ޓީމު ސެމީއަށް

އަންހެނުންގެ ޤައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓީމަށް ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިއްޖެ: އަދީލް

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް: ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފުރަތަމަ މެޗުން އަންހެނުންގެ ކްރިކެޓް ޓީމު ބަލިވެއްޖެ

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް: ރާއްޖެ އާއި ލަންކާ ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރު

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް: ތިންވަނަ ހޮވަން ކުޅުނު މެޗުން ލަންކާ އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް: ޓީޓީގައި ޤައުމީ އަންހެން ޓީމާއި ފިރިހެން ޓީމަށްވެސް ފުރަތަމަ މެޗުން ނާކާމިޔާބީ

އިންޑިއާ ވަކިވުމުން މުބާރާތުގެ ފޯމެޓަށް ބަދަލު ގެންނާކަށް ނުޖެހޭ: ސެގާޓް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 23 24