ވަފީޤާ ޙާމިދު

2615 ލިޔުން

ކީ ސްޓޭޖް ހަތަރަކަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ 2019 ވަނަ އަހަރު

ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ޙާއްސަ އެވޯޑެއް ރާއްޖެއަށް ދީފި

މާލޭ ޑިކްލަރޭޝަން އޮން ބިލްޑިން ހެލްތުގައި ސޮއި ކުރައްވައިފި

ސިއްޙި ދާއިރާގެ ބަޖެޓް 130 އިންސައްތަ އިތުރުވެއްޖެ

ޙައްޖުގެ އަޅުކަމަށްފަހު، ޙައްޖުވެރިން މާދަމާރޭ އަންނަން ފަށާނެ

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަފްދެއް ޗައިނާއަށް ފުރައިފި

ހުރިހާ ދިވެހި ޙައްޖާޖީންގެ ހާލު ރަނގަޅު

ގްލޯނެޓް އެޑިއުކޭޝަން ފެއަރ ނިމިއްޖެ

އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ މާލެ އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ވަޑައިގެންފި

ސައިން ލޭންގުއޭޖުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް އަންނަމަހު ފަށަނީ

ސައިންލެންގުއޭޖުން ތަރުޖަމާކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް އިފްތިތާޙުކޮށްފި

މެޕްސް ކޮލެޖުން 3 ދާއިރާއަކުން މާސްޓަރސްއަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު

"ގްލޯނެޓް އެޑިއުކޭޝަން ފެއަރ"ހުޅުވައިފި

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ 126 މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވޭ

އަމީރުލްޙައްޖު، ޙައްޖުވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޙަވާލުވާނެ ބަޔަކު ނެތި ޖިއްދާ އެއަރޕޯޓުގައި 4 ދިވެހިން!!

މިއަހަރުވެސް އުޟުހިޔާ ކަތިލުން ކުރިއަށްދާނެ

ހުކުރު އުފާ ފެސްޓިވަލްގެ ހަރަކާތްތައް މިއަދުވެސް ކުރިއަށްދާނެ

"މުސްޙަފްތަކެއް އުކާލިކަމަށްބުނާ މައްސަލަ ބަލަނީ"

ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ ޤުރުޢާން މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ އައިޔޫއެމްއަށް!