ވަފީޤާ ޙާމިދު

2615 ލިޔުން

ހުކުރުއުފާ: މިހަފްތާގެ ދަރުސް "ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުން"

44 ސުކޫލެއްގައި މަލްޓި ގްރޭޑް ޓިޗިން ތަޢާރަފްކޮށްފި

ދިވެހި ޙައްޖާޖީންނަށް މައްކާގައި އޮފީހެއް ޤާއިމްކޮށްފި

އެން.އައި.އީ އިން 74 ބައިވެރިއަކު ދަސްވެނިވެއްޖެ

ގޭބިސީތަކަށް ގޮސް ފައިސާ ނުނަގަން- ވެމްކޯ

ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ފަށަނީ

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ 214 ޙައްޖުވެރިން ފުރައިފި

ޙައްޖުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕް ފުރައިފި

ފީމްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު އެކުލަވާލުމަށް މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް

ސިއްޚީ ނިޒާމްގެ ކަންކަން ދަނީ ގާތުން ބަލަމުން- މިނިސްޓަރ

"ކުނިނެގުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރާނަން"

ސާކް ޤައުމުތަކުން، ސިއްޙީ މައްސަލަތައް ގުޅިގެން ހައްލުކުރަނީ

މިއަދާއި މާދަމާ ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް ވިއްސާރަކުރާނެ- މެޓް އޮފީސް

"މެޑިކަލްކޮލެޖާބެހޭގޮތުން ޕާކިސްތާނު މިނިސްޓަރާ މަޝްވަރާކުރާނަން"

ހެލްތް މިނިސްޓަރ ސްރީލަންކާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

"ވުޒާރާތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުން ނަތީޖާ ދަނީ ފެންނަމުން"

ދިވާސް ފެޝަން ޝޯވގެ މިޑިއާ ޕާޓްނަރަކަށް ޕީއެސްއެމް

ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓުގެ 30 އިންސައްތަ އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް!!

ބީޓެކް ސްޓްރީމުން 300 އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކުން ގެއްލުނުމީހާ ހޯދުމަށް ކަނޑުގެސަރަޙައްދު ބަލަނީ!