މި ޒައާމަތު އޮތްހާ ދުވަހަކު ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހުންނަށް ހަރުކަށި އަދަބު ދޭނަން - ރައީސް

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕީ.ޖީ ލީޑަރަކަށް ހުރެ ނުދެއްކުނު ޤާބިލުކަމެއް ދެންވެސް ނުދެއްކޭނެ - އަބްދުއްރަހީމް

މި ސަރަހައްދުގައި ހަދާ އެންމެ ބޮޑު ސީޕޯޓް ގުޅިފަޅާއި ތިލަފުށީގައި ހަދާނަން - ރައީސް

އިބޫއަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެ ސުލްހަވެރި ކެމްޕެއިންތައް ކުރުމަށް ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

އިބޫއަށް މަރުހަބާ ކިޔާ މަޝްވަރާތަކަށް އައުމަށް ސަރުކާރުން ގޮވާލައިފި

ރައީސް ޔާމީން އާއި ވާދަކުރެވޭވަރުގެ އެއްވެސް ކެނޑިޑޭޓެއް ނެތް - އަބްދުއްރަހީމް

734 އިޞްލާޙާއިއެކު އާ ވޯޓަރސް ލިސްޓު އާއްމުކޮށްފި

މާލޭގެ ދަފުތަރުގައި ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު އަލުން ހުޅުވާލަން ނިންމައިފި

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސޯލިހަށް ދޭން ނިންމައިފި

1 2 ... 826 827 828 829 830 831 832 ... 1065 1066