ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއިން ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް އެމްޑީޕީން ވަންނަނީ

ވޯޓާސް ލިސްޓްގައި ސޮއި ކުރައްވާނަން - މުހައްމަދު ނަޝީދު

ދެވަނަ ބުރުގައި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ތާއީދު ކުރާނަން

ވަކިފަރާތަކަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށްދޭން އުޅޭކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި

އެއްވެސް ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ޒާތީ ކަންކަމާ ނުބޭހޭނަން: ޕީޕީއެމް

ވޯޓުލާން ފަށާ ގަޑި ހެނދުނު 07:00 އަދި ނިންމާގަޑި 15:30 އަވަސްކޮށްފި

ދެވަނަބުރުގައި ޑީއާރުޕީން އެމްޑީޕީއަށް ތާއީދުކުރުމަށް ނިންމައިފި

ސުލްޙަވެރި އަދި ސައްޙަ އިންތިޚާބަކަށް ހެދުމަށް ބަން ކީމޫން ގޮވާލައްވައިފި

އެމްޑީޕީގެ ޢަމަލުތައް ހުރީ ދިވެހިން ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭފަދަ ގޮތަކަށް-އަދާލަތު

1 2 ... 827 828 829 830 831 832 833 ... 852 853