އިންތިޚާބްތަކާއި ގުޅުންހުރި ޤާނޫނުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތައް މިހަފްތާގައި އޭޖީއަށް ފޮނުވަނީ

ވަކިބަޔަކަށް ވަޒީފާދިނުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތްކުރި : ކޮމިޓީ

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު ގެނެވޭނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކަމަށް ތާއީދު ކުރައްވާނަމަ - ނަޝީދު

ޢާއްމުންގެ ފަރާތުން ޖޭއެސްސީއަށް އައްޔަންކުރަން ހުށަހެޅި 2 ނަންވެސް އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފި

މާލީ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދެވޭނެ އެންމެ ބޮޑު މިންވަރެއް ކަނޑައެޅުމަށް ފާސްކޮށްފި

ޗުއްޓީއަށް ދިޔައިރު %53 މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ - މަޖިލީހުގެ ރައީސް

މުޢުތަސިމާއި ސުއޫދު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އައްޔަން ކުރުމަށް މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި

ޕީޖީގެ މަޤާމަށް ޝަމީމް އައްޔަންކުރުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

މިނިމަމް ވޭޖުގެ ސަބަބުން ތަކެތީގެ އަގުތައް އުފުލިގެން ނުވާނެ: ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 550 551