އދއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުން ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް އިތުރު އެހީތެރިކަން ލިބިގެންދާނެ - ރައީސް

އިކުއިޒިޝަން ކޮސްޓުގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ނުލިބި ހުރި ފައިސާގެ ޢަދަދު 220 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާ - ރައީސް

ރައީސް ނަޝީދާއި އަޅުގަނޑާދެމެދު އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް - ރައީސް ޞާލިޙް

އިކުއިޒިޝަން ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ނުލިބި ހުރި ފައިސާގެ ޢަދަދު 200 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާ - ރައީސް

ސޫރިއާގައި ތިބި ދިވެހިންގެތެރެއިން ރާއްޖެ އަންނަން ބޭނުންވާ މީހުން 2 މަސް ތެރޭގައި ގެނެވޭނެ - ރައީސް

ޓެރަރިސްޓު ޖަމާޢަތްތައްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ޤަބޫލުކުރާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ލިސްޓެއް ހާމަކޮށްފި

ރިޟުވާނުގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ދަޢުވާކުރަން އަންނަ ހަފްތާގައި ޕީޖީއަށް ފޮނުވާނެ - ރައީސް

ޓެރަރިޒަމްގެ ޤާނޫނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާޙްތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރުން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ

ސަރުކާރުގެ ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށް އެހީވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން، އޭ.އައި.އައި.ބީން ދީފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 497 498