މަޖިލީހުގެ ހާޒިރީ އެންމެދަށް މެމްބަރަކަށް މިފަހަރުވެސް ސިޔާމު!

ދެވަނަ ދައުރުގައި އެންމެފުރަތަމަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ބިލަކަށްވާނީ ލާމަރުކަޒީ ބިލް - ޢަލީ ނިޔާޒް

ބަންދުކުރަންޖެހޭ މީހުން އިންސާފުގެ ތެރެއިން ބަންދު ކުރެވޭނެ - ހޯމް މިނިސްޓަރ

ޕީއެންސީގެ ނާއިބު ރައީސްކަމަށް ނިމާލް ޢައްޔަންކޮށްފި

އޭސީސީގެ ރައީސްއާއި ނާއިބު ރައީސްކަަމަށް ދެ އަންހެނުން

އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ޤަރާރު 5 މެމްބަރުންގެ ކޮމިޓީއަކަށް

މަރުތައް ތަޙްޤީޤްކުރާ ކޮމިޝަން ކޮމިޓީއަށް ޙާޒިރުކޮށްފި

މަރުކަޒީ ބޭންކުގެ ގަވަރުނަރުގެ މަޤާމަށް ޢަލީ ޙާޝިމް ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި

ކަނޑުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

1 2 ... 825 826 827 828 829 830 831 ... 1318 1319