19ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރަކީ އުފެއްދުންތެރިކަން އެންމެކުޑަ ދައުރު - އިދިކޮޅު

އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި އިންސާފު ހޯއްދަވައިދެއްވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

ދައުރުން ބޭރުގައި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް އެމްޑީޕީން ހުށަހަޅައިފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

އަދުލް އިންސާފުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރި މަސައްކަތަކަކީ، އިންސާނީ ހައްޤުތަށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ހޯދި ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް - ރާއްޖެ

100 ކޯޓެއްގައި ސިއްރު ހެކިބަސް ނެގޭނެ އިންތިޒާމު ވަނީ ހަމަޖެހިފައި - ޑރ.ނަޒީރު

ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކުރާ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ތަންތަނާއި މީހުން ބަލާ ފާސްކުރަނީ

ބާ ކައުންސިލުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމާއިއެކު ބަޖެޓް ދޫކުރެވޭނެ - ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ

19ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރު: ގިނަ މެމްބަރުންގެ ޙާޒިރީ ރަނގަޅު

1 2 ... 824 825 826 827 828 829 830 ... 1318 1319