ނެޝަނަލް އިންޓަރގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ބޭފުޅުންގެ އިންޓަރވިއު މިމަހުގެ 23ގައި

ބްރޯޑްކޮމްއަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންގެ އިންޓަރވިއު ނޮވެމްބަރު 5 ،4 ، 6 ގައި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ކުރިމަރިލެއްވި ބޭފުޅުންގެ އިންޓަރވިއު މިމަހުގެ 22ގައި

ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުކަމުން ޝަހީދު ވަކިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ޒައިނާ ވަކިކުރަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު ފަސް އަހަރަށް އިތުރުކުރަން ޤާނޫނު އަސާސީއަށް އިޞްލާޙު ހުށައަޅައިފި

އެޗްއާރުސީއެމް އިން މޫސަ ވަކިކުުރުމަށް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

އޯއައިސީއަށް ކަނޑައަޅާ ސަފީރުކަމަށް ޚަލީލް އައްޔަންކުރުމަށް ރުހުން ހޯދަން ފޮނުވައިފި

ތިމާވެއްޓާއި ގުޅުންހުރި ގިނަ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް މެންބަރުން މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅައިފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 511 512