"މަޖިލީހުގެ ނާއިބް ރައީސާ ދެކޮޅަަށް ނަގާ ވޯޓްވެސް ފާހެއް ނުވާނެ"

މައުމޫން ޕީޕީއެމް އިން ވަކި ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފި

އިތުބާރުނެތްކަމަށްބުނެ ވޯޓެއް ނަގަނީ ތަރައްޤީއަށް ހުރަސްއެޅުމަށް

"މަޖިލީހުގެ ފުރިހަމަ އަޣްލަބިއްޔަތު މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އެބައޮތް"

އޯޑިއޯ އާމެދު ކަންބޮޑުވުމެއްނެތް، މަސީހާ ދެކޮޅު ވޯޓު ފާހެއްނުވާނެ

"މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ދައްކާ ވާހަކައިގެ އަސްލެއް ނެތް"

"މައްސަލައަކީ މަސީހެއްނޫން - ބަޔަކު އެއުޅެނީ ވެރިކަމާ ތޮޅެން.،"

"ޕާޓީގެ ނަން ކިލަނބުވާގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރާނަމަ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ"

ހަތަރު ސަތޭކައަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އަލަށް ޕީޕީއެމްއާ ގުޅިއްޖެ

1 2 ... 829 830 831 832 833 834 835 ... 1039 1040